1403/01/26

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تنوع ژنتیکی در برخی گونه های دیپلوئید تریتیکوم (Triticum spp.) و آجیلوپس (Aegilops spp.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی SCoT
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آغازگرSCoT ، Aegilops ، تنوع ژنتیکی، Triticum، PIC
سال 1393
پژوهشگران شیوا زندی ، هدیه بدخشان ، قادر میرزاقادری

چکیده

در این مطالعه، تنوع ژنتیکی در 23 ژنوتیپ متعلق به سه گونه ی گندم Triticum monococcum, T. urartu, T. timopheevii از جنس تریتیکوم و یک گونه ی Aegilops tauschii از جنس آجیلوپس با استفاده از 10 آغازگر SCoT مورد بررسی قرار گرفت. تعداد کل نوارهای ایجاد شده به وسیله ی این آغازگرها برابر با 139 نوار بود که از آن میان 116 نوار (45/83 %) چندشکل بودند. درصد چندشکلی از 69 درصد تا 93 درصد متغیر بود. میانگین شاخص اطلاعات چندشکلی (PIC) برابر با 43/0 بود و بیشترین مقدار و کمترین مقدار آن به ترتیب به آغازگرهای 17 (50/0) و 23 (35/0) اختصاص یافت. بر اساس تجزیه ی خوشه ای با روش UPGMA و ضریب تشابه ژاکارد ژنوتیپ های مورد مطالعه به سه گروه تفکیک شدند. در گروه اول گونه های Triticum urartu و Aegilops tauschii دسته بندی شدند. گونه ی Triticum timopheevii به تنهایی در گروه دوم قرار گرفت و ژنوتیپ های Triticum monococcum در گروه سوم جای گرفتند. دامنه ی مشابهت ها بر اساس ضریب ژاکارد در این تحقیق بین 50% تا 100% متغیر بود. نتایج این تحقیق بیانگر وجود تنوع قابل ملاحظه ای بین ژنوتیپ ها و گونه های گندم بود.