1403/01/26

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تنوع ژنتیکی گندم امر وحشی با استفاده از نشانگر SCoT
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
نشانگر SCoT، تنوع ژنتیکی، گندم امر وحشی
سال 1393
پژوهشگران مریم مرادی وحدت ، قادر میرزاقادری

چکیده

گندم امر وحشی آلوتتراپلوئیدی است که هزاران سال پیش از تلاقی دو گونه گندم دیپلوئید تریتیکوم یورارتا و آجیلوپس اسپلتویدس به طور طبیعی در خاورمیانه به وجود آمد، امروزه از این گندم به عنوان نیای گندمهای زراعی یاد میشود. بذرهای مربوط به این ژنوتیپها از نمونه ها تعیین کیفیت به DNA پس از کشت و رشد آنها در گلخانه از برگهای تازه آنها نمونه گیری انجام شد و پس از استخراج رقیق شده و واکنش DNA وسیله الکتروفورز برروی ژل آگارز 1% و تعیین غلظت با روش اسپکتروفتومتری صورت گرفت و نمونه های انجام شد آغازگرها مجموعا 4816 آلل مختلف را با میانگین 189 آلل در هر لوکوس SCoT برای هریک از نمونه ها با 18 آغازگر PCR و بر اساس ضریب تشابه ژاکارد انجام شد. . UPGMA تکثیر نمودند. تجزیه خوشهایژنوتیپها (تجزیه کلاستر) با استفاده از الگوریتم دسته بندی شدندو گروهها در دندوگرام توزیع ژنوتیپها UPGMA ژنوتیپها در 10 گروه مختلف براساس ضریب تشابه دایس و روش مطابق نبودند. دامنه ضریب تشابه ژاکارد در بین اکوتیپها از 74 % تا 88 % متفاوت بود. در نهایت بر اساس نتایج حاصل این اکوتیپها از مشابهت زیادی برخوردار بودند.