1403/01/27

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سیتوژنتیک گیاهی: مفاهیم پایه و روش های آزمایشگاهی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
سیتوژنتیک
سال 1395
پژوهشگران قادر میرزاقادری

چکیده

با توجه به اهمیت علم سیتوژنتیک در مطالعات تاکسونومی، ژنومی و مولکولی گیاهی و نبود منابع فارسی به روز در رابطه با سیتوژنتیک اینجانب بر آن شدم تا مطالبی با تکیه بر تجربیات و کارهای عملی خود تدوین کنم. بدین ترتیب کتاب حاضر را با نگرشی کاربردی در رابطه با سیتوژنتیک برای استفاده دانشجویان رشته های ژنتیک، بیوتکنولوژی و زیست شناسی به ویژه در زمینه گیاهی تهیه نمودم. این کتاب در دو بخش عمده تهیه شده است. بخش اول که شامل فصل های اول تا چهارم است، به توضیح مفاهیم پایه در رابطه با سیتوژنتیک و به ویژه سیتوژنتیک گیاهی می پردازد. در بخش دوم که فصل های پنجم تا شانزدهم را شامل می شود، روش های آزمایشگاهی سیتوژنتیک گیاهی با بهره گیری از تصاویر مناسب توضیح داده شده است. اغلب پروتوکل های ارائه شده در این بخش توسط اینجانب و یا دانشجویانم بهینه شده و بارها با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است. سعی شده است در پروتوکل ها، کلیه جزئیات مورد نیاز برای انجام موفقیت آمیز آزمایشات قید گردد. از آنجا که امروزه بخش عمده ای از تحقیقات سیتوژنتیکی بر پایه روش های مولکولی همچون هیبریداسیون فلوروسانس درجا (فیش) استوار است، بخش عمده ای از پروتوکل های موجود در این کتاب به روش های مختلف فیش اختصاص داده شده است.