1403/01/26

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای مختلف گندم نان ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ژنومی و EST
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
تجزیه خوشه ای، تنوع ژنتیکی، قدرت تفکیک، گندم، نشانگر ریزماهواره
سال 1391
پژوهشگران نامدار مرادی ، هدیه بدخشان ، هادی محمدزاده ، قادر میرزاقادری

چکیده

به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی،33ژنوتیپ گندم شامل 31 ژنو تیپ گندم نان ((T. aestivum، به همراه دو رقم گندم دوروم (T. durum)، از مناطق مختلف ایران با استفاده از37 نشانگر SSR از دو نوع ژنومی وEST مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 120 آلل با میانگین 48/4 برای SSR ژنومی و6/3 برای نوع EST-SSR مشاهده شد. نشانگرهایXgwm11(نوع ژنومی) و edm16(نوعEST) با 2 آلل کم ترین ونشانگر ژنومیXwmc617 با 9 آلل بیشترین تعداد آلل تکثیر شده را داشتند.گروهبندی ژنوتیپ ها با استفاده از الگوریتم UPGMA و ضریب تشابه دایس، بیشترین مطابقت را با اطلاعات شجره ای در دسترس ژنوتیپها داشت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد محتوای چند شکلی (PIC) نشانگرهای ژنومی بیشتر از نوع EST بود. اما ترکیب این دو نوع نشانگر برای تفکیک و گروه بندی ژنوتیپهای گندم نان مفید ارزیابی شد.