1403/01/26

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تنوع سیتوژنتیکی در برخی از اکوتی پهای گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اسفرزه، Plantago ovata Forsk.، تنوع، کاریوتیپ، نواربندی C، هیبریداسیون DNA فلوروسنت درمحل، تتراپلوئیدی
سال 1390
پژوهشگران داریوش عبادی الماس(دانشجو)، قاسم کریم زاده(استاد راهنما)، قادر میرزاقادری(استاد مشاور)

چکیده

اسفرزه متعلق به جنس Plantago و خانواده Plantaginaceae می باشد. این جنس دارای پراکنش جهانی است اما منشا اولیه آن هند و پاکستان می باشد. بذر این گیاه دارای موسیلاژ است که در واقع بخش اقتصادی آن به شمار می رود. موسیلاژ به علت داشتن ویژگی های با ارزش مانند پایدار کنندگی، سوسپانسیون کنندگی در صنایع آرایشی و داروسازی استفاده می شود. مطالعه کاریوتیپی 12 اکوتیپ بومی اسفرزه ایران نشان داد که کلیه اکوتیپ های مورد آزمایش دیپلوئید (8 =x 2 =n 2) می باشند. میانگین طول کلی کروموزوم ها (TL) در اکوتیپ های مورد مطالعه برابر µm 87/2 با دامنه µm 45/2 (E4) و µm 23/3 (E12)بود. همچنین میانگین حجم کروموزوم (TCV) در اکوتیپ های مورد مطالعه برابر m3 80/2 با دامنه m3 66/2 (E11) و m3 01/3 (E7) بود. همه اکوتیپ ها دارای دارای دو جفت ماهواره بر روی کروموزوم های 3 و 4 بودند که اندازه آنها بین µm 36/0 -34/0 متغییر بود. تجزیه واریانس نشان داد در اکوتیپ های مختلف اختلاف معنی داری در 8 پارامتر کروموزومی وجود دارد. شکل کلی کاریوتیپ ها تقریباً متقارن بودند و در کلاس A2 استبینز قرار گرفتند. همچنین فرمول کاریوتیپی همه اکوتیپ ها بر اساس روش لوان و همکاران،st 4m + 4 تعیین شد. نمودار پراکنش شاخص های نامتقارنی A1 و A2، اکوتیپ ها را در4 گروه مشخص نمود. با توجه به شاخص های کاریوتیپی S% و DRL% به ترتیب اکوتیپ E4 متقارن ترین و E7 نامتقارن ترین کاریوتیپ را داشتند. طبق روش تجزیه به مولفه های اصلی، تجزیه کلاستر و نمودار پراکنش TL و CI اکوتیپ ها به 3 گروه تقسیم گردیدند. گروه اول شامل 9 اکوتیپE1-E11) به جز اکوتیپ های E4 و (E8، گروه دوم شامل اکوتیپ های E4 و E8و گروه سوم شامل اکوتیپ E12 بودند. آنالیز الگوی نواربندی C بر روی 12 اکوتیپ اسفرزه نشان داد، اختلاف معنی داری از نظر الگوی نواری بین کروموزوم های اکوتیپ ها وجود نداشت. به منظور مطالعه و تشخیص مورفولوژی کروموزومی بر روی کروموزوم های متافازی از نقشه فیزیکی نواحی توالی تکراری DNA به عنوان نقاط اختصاصی و همچنین از الگوی نواربندی C استفاده گردید. الگوی نواربندیC تشخیص کروموزوم های همولگ را آسان نمود و هیبریداسیون DNA فلوروسنت در محل به وسیله پروب 18S-26S rRNA، نواحی سازمان دهنده هستکی NOR Nucleolus Organizer Region; را بر کروموزوم های 3 و 4 را مشخص نمود. برای القای تت