1403/01/26

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تنوع ژنتیکی در برخی گونه های دیپلوئید تریتیکوم (Triticum spp.) و آجیلوپس (Aegilops spp.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی IRAP
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آغازگرIRAP ، Aegilops ، تنوع ژنتیکی، Triticum، PIC
سال 1393
پژوهشگران شیوا زندی ، هدیه بدخشان ، قادر میرزاقادری

چکیده

در این مطالعه، تنوع ژنتیکی در 23 ژنوتیپ متعلق به سه گونه ی گندم Triticum monococcum, T. urartu, T. timopheevii از جنس تریتیکوم و یک گونه ی Aegilops tauschii از جنس آجیلوپس با استفاده از 5 آغازگر IRAP مورد بررسی قرار گرفت. تعداد کل نوارهای ایجاد شده به وسیله ی این آغازگرها برابر با 62 نوار بود که از آن میان 54 نوار (1/87 %) چندشکل بودند. درصد چندشکلی از 69 درصد تا 100 درصد متغیر بوده و میزان میانگین هتروزیگوسیتی 444/0 است. میانگین شاخص اطلاعات چندشکلی (PIC) برابر با 36/0 بود و بیشترین مقدار و کمترین مقدار آن به ترتیب به آغازگرهای 3′-LTR (46/0) و LTR6150 (30/0) اختصاص یافت. بر اساس تجزیه ی خوشه ای با روش UPGMA و ضریب تشابه ژاکارد ژنوتیپ های مورد مطالعه به چهار گروه تفکیک شدند. ژنوتیپ Chinese spring که هگزاپلوئید بوده، به تنهایی در گروه اول قرار گرفت. ژنوتیپ های گونه ی Triticum monococcum و هم چنین یکی از ژنوتیپ های گونه ی Triticum urartu با هم در گروه دوم دسته بندی شدند. در گروه سوم گونه های Triticum timopheevii و Aegilops tauschii جای گرفتند و ژنوتیپ های گونه ی Triticum urartu هم در گروه چهارم قرار گرفتند. نتایج این تحقیق بیانگر وجود تنوع قابل ملاحظه ای بین ژنوتیپ ها و گونه های گندم بود.