1403/01/28

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات درس

عنوان طرح های آزمایشی در کشاورزی II
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز طرح های آزمایشی I
توضیحات درس طرح های آزمایشی در کشاورزی الگوها و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها آماری را بر پایه قواعد آمار و احتمالات ارائه می دهد تا محقق بتواند داده هایی را که در خلال انجام یک آزمایش به دست می آورد به صورت علمی تجزیه کرده و نتایج را ارائه دهد. گرچه برنامه های آماری مختلفی برای تجزیه و تحلیل داده ها موجود است منتها کار با چنین برنامه هایی نیز مستلزم شناخت قواعد آماری و اصول درس طرح های آزمایشی می باشد. درس طرح های آزمایشی II به تکمیل مطالب و ادامه درس طرح های آزمایشی I پرداخته و دانشجو در آن با طرح های تکمیلی و مطالب مرتبط با تجزیه و تحلیل آنها آشنا می شود. پیشنیاز این درس شناخت مطالب آمار و طرح های آزمایشی I می باشد.