1403/01/26

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی وراثت ژن GUS و میزان فعالیت پروموتور CaMV 35S در نسل دوم کلزای تراریخت
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
کلزا - پروموتور CaMV 35S - ژن گزارشگر - بتاگلوکرونیداز (GUS) - گیاه تراریخت
سال 1383
مجله مجله دانش كشاورزي
شناسه DOI
پژوهشگران قادر میرزاقادری ، مختار جلالی جواران ، علی محمد شکیب

چکیده

ژن گزارشگر GUS به منظور بررسی میزان فعالیت پروموتور CaMV 35S و بهینه سازی سیستم انتقال ژن به کلزا، مورد استفاده قرار گرفت. نسل دوم (T2) گیاهان تراریخت شده کلزا حاوی ژن مقاومت به کانامایسین (NPT II) و ژن گزارشگر GUS (در جلوی پروموتور CaMV 35S) مورد بررسی قرار گرفتند تا نحوه فعالیت این پروموتور در بیان ژنها در کلزای تراریخته مشخص گردد. نمونه ای از بافتهای مختلف گیاهان تراریخت (شامل ریشه، ساقه، برگ و گل) مورد آزمایشهای بیوشیمیایی قرار گرفتند و مشخص گردید که ژن GUS تحت کنترل پروموتور CaMV 35S می تواند در بافتهای مختلف و مراحل متفاوت رشد گیاهان تراریخت بروز یابد. آزمون وراثت (Inheritance) ژنهای منتقل شده با استفاده از تکنیک PCR و انتخاب بر سطح محیط کشت حاوی کانامایسین صورت پذیرفت. اکثر گیاهان تراریخت (بیش از 70%) مقاوم به کانامایسین بودند. بررسی تفرق صفت مقاومت به کانامایسین در گیاهان T2 نشان داد که تعدادی از گیاهان تراریخت بیش از یک نسخه از ژنهای مورد مطالعه را دریافت نموده اند. مطالعه بیان ژن GUS نشان داد که پروموتور CaMV 35S یک پروموتور قوی است که می تواند ژنهای مورد نظر را در بافتهای مختلف (مانند کالوس، جوانه، برگ و گل) و در مراحل مختلف رشد (قبل از اندام زایی، بعد از باززایی و در طی مرحله زایشی) گیاه بروز نماید. بدین ترتیب از پروموتور CaMV 35S به عنوان یک پروموتور بسیار قوی در بروز ژنهای مورد نظر در کلزا می توان استفاده نمود.