1403/01/27

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
توالی یابی کل ژنوم و فیش برای بررسی توزیع توالی های تکراری در ژنوم گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
فیش (Fluorescent in situ hybridization)، کاریوتیپ، توالی های تکراری، سانترومر، ترانسپوزون، سیاهدانه
سال 1398
پژوهشگران فاطمه اروجی ، قادر میرزاقادری

چکیده

در این تحقیق توزیع توالی های تکراری در ژنوم گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L., 2n = 12) بررسی شد. توالی یابی کل ژنوم با پوشش کم و آنالیز k-mer توالی ها، نشان داد که توالی های تکراری با تکرار زیاد و متوسط 54 درصد ژنوم را تشکیل می دهد. توالی های تکراری رتروترانسپوزونی بخش عمده توالی های تکراری بودند به طوری که LTR ها حدود 41 درصد توالی های تکراری را تشکیل دادند در حالی که فقط دو توالی تکراری ماهواره ای با مجموع 0.53% ژنوم شناسایی شد. روش فیش با استفاده از کاوشگر حاصل از دو نوع از توالی های شناسایی شده برای مشاهده الگوی پخش آنها در ژنوم انجام شد. آزمایش فیش با استفاده از کاوشگر حاصل از توالی های تکراری ماهواره ای Sat-1 (با طول مونومر 178 جفت باز) و توالی تکراری رتروترانسپوزونی CL6 (با طول مونومر 6000 جفت باز) بر روی کروموزوم های متافازی میتوزی گیاه سیاهدانه نشان داد که توالی تکراری CL6 در سراسر ژنوم پراکنده شده در حالی که توالی Sat-1 توالی سانترومری در این گیاه می باشد که نیم درصد ژنوم را تشکیل می دهد. بررسی ها نشان داد که توالی های رتروترانسپوزونی نقش عمده در شکل گیری و تکامل ژنوم بزرگ سیاهدانه ایفا کرده اند.