1403/01/27

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر ژنوم های هومولوگ بر تولید گامت های کاهش نیافته در هیبریدهای حاصل از تلاقی گندم و آجیلوپس
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
تلاقی بین گونه ای، هیبریداسیون، پلی پلوییدی، گامت کاهش نیافته، کارایی دانه گرده
سال 1395
مجله به نژادي نهال و بذر
شناسه DOI
پژوهشگران ژاله فخری ، قادر میرزاقادری ، سمیرا احمدیان ، هدیه بدخشان

چکیده

در هیبریدهای بین گونه ای بسته به ترکیب ژنتیکی والدین، گامت های کاهش نیافته به وفور تشکیل شده و فراوانی تشکیل آنها بیشتر از گونه های والدی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی گامت های کاهش نیافته در هیبریدهای حاصل از تلاقی گندم نان (2n = 6x = 42, AABBDD) با دو گونه آجیلوپس سیلیندریکا (2n = 4x = 28; CcCcDcDc) و آجیلوپس تریانسیالیس (2n = 4x = 28; UtUtCtCt) انجام شد. فرض این بود که دانه های گرده کاهش نیافته با فراوانی بیشتری در هیبریدهای گندم × آجیلوپس تریانسیالیس که فاقد ژنوم همولوگ می باشند (2n = ABDUtCt)، نسبت به هیبریدهای گندم × آجیلوپس سیلیندریکا که دارای ژنوم همولوگ می باشند (2n = ABDDcCc)، تشکیل می شود. این فرض از طریق بررسی میوز، میزان دانه های گرده کاهش نیافته، کارایی دانه گرده و میزان بذردهی در هیبریدها مورد تأیید قرار گرفت. عدم وجود ژنوم های هومولوگ در هیبریدهای گندم × آجیلوپس تریانسیالیس میوز را در 3 درصد سلول های مادر گرده به میوز غیر کاهشی سوق داد. محصول چنین تقسیم غیر کاهشی به صورت دانه های گرده کاهش نیافته و تولید بذر F2 در این نوع هیبرید تظاهر پیدا کرد.