1403/01/28

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تنوع ژنتیکی در گندم های اِمِر وحشی (Triticum dicoccoides) با استفاده از نشانگرهای EST-PCR و SCoT
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تنوع ژنتیکی، نشانگر ریزماهواره،گندم امر، ژل آگارز و خصوصیات مورفولوژیکی
سال 1393
پژوهشگران مریم مرادی وحدت(دانشجو)، قادر میرزاقادری(استاد راهنما)

چکیده

در این تحقیق، تنوع ژنتیکی 27 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید امر وحشی بررسی شد. گندم های امر شامل ژنوتیپ های امر مربوط به برخی کشورهای هلال حاصلخیز بود. ژنوتیپ ها با استفاده از 20 نشانگر ریزماهواره (تقریباً دو نشانگر از هر کروموزوم) بر روی ژل آگارز واسرشت و بررسی گردیدند. همچنین طی کشت مجزایی در زمین زراعی دانشکده مورد بررسی خصوصیات مورفولوژیکی واقع شدند. آغازگرها مجموعاً آلل مختلف را با میانگین آلل در هر لوکوس تکثیر کردند. تعداد آلل های تکثیر شده توسط هر آغازگر از تا عدد متغیر بود. هتروزیگوتی آلل ها از تا متغیر و دارای میانگین بود. همبستگی معنی داری بین هتروزیگوتی مورد انتظار (Ht) و تعداد آلل های هر نشانگر مشاهده شد (01/0 > P؛78/0=r). ضریب تمایز ژنی =Gst) نشان داد که تنوع ژنتیکی بین مناطق (کشورها) بترتیب و است. میانگین ضریب تنوع ژنی برای مناطق مختلف از تا متغیر بوده است . بر اساس ضریب فاصله ژنتیکی (Nei, 1972)، امرهای کمترین فاصله را با امرهای داشتند (/0 = ضریب فاصله ژنی). این مطالعه اطلاعات تنوع ژنتیکی گندم های امر وحشی نمونه های کشورهای هلال حاصلخیز را نشان داد که می توان از آن در برنامه های نگهداری و اصلاح ذخایر ژنتیکی استفاده کرد.