1403/01/28

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تلاقی پذیری چند رقم گندم نان ایرانی (Triticum aestivum L.) با گونه آجیلوپس تریانسیالیس (Aegilops triuncialis L. )
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آجیلوپس تریانسیالیس، تلاقی دور، گندم نان، هیبرید بین گونه ای
سال 1393
پژوهشگران ندا فتحی ، قادر میرزاقادری ، هدیه بدخشان

چکیده

در این تحقیق گونه آجیلوپس تریانسیالیس (2n = 4x = 28; CCUU) به عنوان والد پدری با پنج رقم گندم نان ایرانی شامل امید، نوید، زرین، پیشگام و MV-17 (2n = 6x = 42; AABBDD) تلاقی داده شد و میزان تلاقی پذیری از طریق شمارش بذرهای F1 تشکیل شده بررسی گردید. گرچه تعدادی از جنین های نارس تشکیل شده از طریق تکنیک نجات جنین به گیاهچه مبدل شدند ولی کاشت بذرهای بالغ F1 در مزرعه نشان داد که نیازی به نجات جنین برای ایجاد گیاهان F1 وجود ندارد. در طی این تلاقی ها جنین های نتاج حاصل از تلاقی بین گونه ای آجیلوپس تریانسیالیس و گندم نان، به صورت طبیعی تمایز یافتند. بیشترین درصد تلاقی پذیری مربوط به رقم نوید بود که در آن نسبت بذرهای تشکیل شده به کل گلچه های گرده افشانی شده 22/55% به دست آمد. کمترین درصد تلاقی پذیری مربوط به رقم MV-17 (24/24%) بود.