1403/01/28

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات درس

عنوان آمار و احتمالات
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات آمار و احتمالات درسی است پایه که به بررسی داده ها می پردازد. چنین داده هایی که غالباً توسط محققین در خلال یک پژوهش علمی به دست می آید بر پایه اصول آماری تجزیه و تحلیل شده و محقق را به یک نتیجه قابل اعتماد سوق می دهد. درس آمار و احتمالات همچنین پایه ای برای درس طرح های آزمایشی در کشاورزی فراهم می آورد و باعث درک بهتر آن می گردد. اصول آمار نیز نظیر سایر مطالب ریاضی از طریق حل تمرین ها و مسائل مختلف فرا گرفته می شود.