1403/01/27

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
الگوی نواربندی گیمسا در کروموزوم های تریتی پایرم
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
الگوی نواربندی گیمسا، کروموزوم، نواحی هتروکروماتینی، تریتی پایرم
سال 1387
پژوهشگران قادر میرزاقادری ، قاسم کریم زاده ، حسین شاهسوند حسنی ، مختار جلالی جواران ، امین باقی زاده

چکیده

الگوی نواربندی کروموزومهای تریتی پایرم (2n=6x=42; AABBEbEb) با روش نواربندی گیمسا انجام شد. همه کروموزومهای ژنوم Eb الگویی متفاوت از کروموزومهای ژنوم D گندم (2n=6x=42; AABBDD) نشان دادند. کروموزومهای ژنوم Eb برخلاف کروموزومهای ژنوم D گندم، اغلب دارای نوارهای تیره ای در انتهای کروموزومها بوده و نواحی بینابینی بدون نوار دیده شد. از این روش نواربندی می توان به عنوان ابزار مناسبی در بررسی و غربال ژنوتیپهای ثانویه تریتی پایرم در نسلهای در حال تفرق حاصل از تلاقی تریتی پایرم با ارقام گندم معمولی استفاده کرد.