1403/01/26

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی بیان ژن ژرانیل دی فسفات سنتاز (Geranyl diphosphate synthase) در سطح رونوشت در بافت های مختلف گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
بیان ژن در سطح رونوشت، ژرانیل دی فسفات سنتاز، سیاه دانه
سال 1393
مجله تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران محمد حسن شمسی فرد ، قادر میرزاقادری ، محمد مجدی

چکیده

از جمله گیاهان دارویی مهم، گیاه سیاه دانه می باشد که انواع متعددی از متابولیت های ثانویه ی گیاهی از جمله ترپن ها را تولید می کند. مونوترپن ها یکی از مهمترین گروه های تشکیل دهنده ترپن ها می باشند که به صورت موادی چون لیمونن، کارواکرول و تایموکینون در بذر گیاه سیاه دانه وجود دارند. از ژن های مهم اثر گذار در مسیر بیوسنتزی مونوترپن ها ژن ژرانیل دی فسفات سنتاز (GPPS) است که تولید کننده پیش ساز مونوترپن ها می باشد. هدف از این تحقیق بررسی بیان این ژن در ژنوتیپ های گیاه دارویی سیاه دانه بود لذا استخراج RNA، سنتز cDNA، جدا سازی و تعیین توالی این ژن از گیاه دارویی سیاه دانه انجام شد و در ادامه بیان GPPS از طریق RT-PCR نیمه کمی، با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژنهای GPPS و GAPDH انجام شد. نتایج حاصل از RT-PCR نیمه کمی نشان داد که بیان ژن ژرانیل دی فسفات سنتاز در بافت های ساقه و برگ به طور معنی داری بیشتر از بافت های ریشه، کپسول و بذر می باشد.