1403/01/31
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم دامی- تغذیه نشخوارکنندگان (1386 - 1392)
  عنوان رساله: تاثیر برخی از اسانس های طبیعی برکنشها و واکنش های میکروبی - هضمی و تولید متان شکمبه ای در شرایط برون تنی و درون تنی
 • کارشناسی ارشد علوم دامی- تغذیه نشخوارکنندگان (1383 - 1385)
  عنوان رساله: مقایسه روشهای مختلف برآورد قابلیت هضم و بررسی روند ناپدیدشدن شکمبه ای نیتروژن نامحلول در شوینده اسیدی (ADIN) برخی از مواد خوراکی در تغذیه نشخوارکنندگان
 • کارشناسی مهندسی علوم دامی ، دانشگاه ایلام ، ایران (1381 - 1383)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
اثر تاریخ کاشت و همزیستی قارچ مایکوریزا بر شاخص های رشد و عملکرد ذرت علوفه ای شوبو اکبری، غلامرضا حیدری، حسین جهانی عزیزآبادی (1402)
Effects of Soybean and Linseed Oils Calcium Salts and Starter Protein Content on Growth Performance, Immune Response, and Nitrogen Utilization Efficiency in Holstein Dairy Calves Ardashir Rajabi, Farshid Ftahnia, Mohammad Shamsollahi, Hossein Jahani-Azizabadi, Hamed Khalilvandi-Behroozyar, Mehdi Kazemi-Bonchenari, Adel Pezeshki (2023)
Evaluation of milk characteristics and fatty acid profiles in Markhoz and Kurdish hairy goats Hazhir Gharibi, Amir Rashidi, Hossein Jahani-Azizabadi, Payman Mahmoudi (2020)
Evaluation of milk characteristics of Gazvini goats and their F1 and F2 crosses with Saanen Mohammad Hosin Hadi-Tavatori, Amir Rashidi, Hossein Jahani-Azizabadi, Mohammad Razmkabir (2020)
The Effects of Crossbreeding on Meat Fatty Acids Profile in Qazvinian Native Goats Mohammad Hosin Hadi-Tavatori, Amir Rashidi, Hossein Jahani-Azizabadi, Mohammad Razmkabir (2020)
High fat diets alter aerobic exercise and L-arginine effects in ischemia reperfusion induced renal injury in rats: gender related difference Effatsadat Vafamand, Lotfali Bolboli, Hossein Jahani-Azizabadi, Ardeshir Talebi, Mehdi Nematbakhsh (2017)
Effect of Some Plant Essential Oils on In vitro Ruminal Methane Production and on Fermentation Characteristics of a Mid-forage Diet Hossein Jahani-Azizabadi, Mohsen Danesh Mesgaran, Alireza Vakili, Kamran Rezayazdi (2014)
The Effect of Heat or Heat-Xylose Processing on Nitrogen Fractions and in Situ/In Vitro Ruminal and Post-Ruminal Protein Disappearance of Guar Meal Hossein Jahani-Azizabadi, Mohsen Danesh Mesgaran, Alireza Vakili, Moosa Vatandoost, Einollah Abdi Ghezeljeh, Mohsen Mojtahedi (2010)
In vitro first order kinetic disappearance of dry matter and neutral detergent fiber of chemically and physically treated cottonseed hulls. Ali Framarzi Garmroodi, Mohsen Danesh Mesgaran, Alireza Vakili, Alireza Heravi Mosavi, Abdolmansour Tahmasebi, Hossein Jahani-Azizabadi (2009)
Comparison of techniques to determine the ruminal and post-ruminal protein disappearance of various oilseed meals Mohsen Danesh Mesgaran, Hossein Jahani-Azizabadi, Alireza Heravi Mosavi (2008)
Comparison of techniques to determine the ruminal and post-ruminal protein disappearance of various oilseed meals Mohsen Danesh Mesgaran, Hossein Jahani-Azizabadi, Alireza Heravi Mosavi (2008)
اثر سطوح مختلف گاز انیدرید سولفور (So2) و هیدروکسید سدیم بر تجزیه پذیری کاه گندم رضا ولی زاده، حسین جهانی عزیزآبادی، وحید چکانی، مجتبی طهمورث پور، سید منصور مرعشی (1385)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
اثرات افزودن مکمل سدیم بوتیرات بر عملکرد بزهای شیرده مهابادی در دوره انتقال پرستو عزیزی، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1402)
اثرات تغذیه لیزوفسفولیپیدها و نانوسلنیوم بر ماده خشک مصرفی و عملکرد برههای نر مغانی لیلا آقازاده، فرزاد میرزائی آقجه قشلاق، حسین جهانی عزیزآبادی، صمد مزارعی (1402)
اثر سطوح مختلف کود مرغی پلت شده و کود شیمیایی بر هضم پذیری شکمبه ای ماده خشک سیلاژ ذرت در شرایط برون تنی سارا دارابی، غلامرضا حیدری، شیوا خالص رو، حسین جهانی عزیزآبادی (1399)
اثر فراوری اسیدی بر فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک پوسته خارجی برنج شعیب ویسی، حسین جهانی عزیزآبادی، عثمان عزیزی، هیوا براز (1398)
اثر تاریخ کشت و نوع کود بر ارزش غذایی سیلاژ ذرت علوفه ای شوبو اکبری، غلامرضا حیدری، حسین جهانی عزیزآبادی (1397)
اثر نسبتهای مختلف اسیدهای چرب امگا-6 : امگا- 3 جیره بر ترکیب و تولید شیر بزهای تازه زا زانیار دانشور، حسین جهانی عزیزآبادی، عثمان عزیزی (1397)
اثرات افزودن دیسدیم فومارات، ویتامین E و B12 بر پارامترهای تولید گاز در شرایط برونتن میلاد محمدی سمان، حسین جهانی عزیزآبادی، عثمان عزیزی (1397)
اثرات روشهای مختلف فرآوری بر فراسنجههای تجزیه پذیری پوسته خارجی برنج شعیب ویسی، حسین جهانی عزیزآبادی، هیوا براز، عثمان عزیزی (1397)
اثرات دی سدیم فومارات و اسانس آویشن بر ماده خشک مصرفی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین هیوا براز، حسین جهانی عزیزآبادی، عثمان عزیزی، آرمان رستمی، سمیه خدامرادی (1395)
اثرات عوامل ژنتیکی و محیطی بر تولید و ترکیبات شیر بزهای بومی کردستان هژیر غریبی، امیر رشیدی، حسین جهانی عزیزآبادی (1394)
اثرات نژاد و مرحله شیردهی بر ترکیب اسیدهای چرب شیر بزهای بومی کردستان هژیر غریبی، امیر رشیدی، حسین جهانی عزیزآبادی (1394)
تاثیر افزودن یک مخلوط اسانسی بر متابولیت های شیمیایی خون در گاوهای شیرده هلشتاین محسن فرامرزی، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1394)
اثر روشهای عمل آوری دانه کتان بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ایی سامان لشکری، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1394)
اثرات اسانس دارچین بر پارامترهای تخمیری شکمبهای برههای نر پرواری بهمن تالی جاری، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1393)
بررسی اثرات افزودن اسانس دارچین به جیره غذایی بر عملکرد بره های نر پرواری بهمن تالیجاری، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1393)
Effect of air temperature of a tower heat-dryer on in vitro digestibility of organic matter and metabolozable energy content of brewer's grain Mohsen Danesh Mesgaran, Hossein Jahani-Azizabadi, Mohsen Mojtahedi, Einollah Abdi Ghezeljeh (2011)
The effect of various semi-arid native plant essential oils on in vitro acid load of a low forage diet Ghazale Bahrami, Mohsen Danesh Mesgaran, Alireza Vakili, Akbar Soleimani, Hossein Jahani-Azizabadi, Elham Jani (2011)
Effects of semi-arid medicinal herb essential oils on growth of pure culture of Butyrivibrio fibrisolvens SH13. Hossein Jahani-Azizabadi, Mohsen Danesh Mesgaran, Alireza Vakili, Kamran Rezayazdi (2011)
Effect of various semi-arid medicinal plant essential oils on in vitro ruminal methane emission and feed fermentation efficiency. Hossein Jahani-Azizabadi, Mohsen Danesh Mesgaran, Alireza Vakili, Kamran Rezayazdi (2011)
تأثیر اسانس برخی از چاشنیها و دانه گیاهان دارویی بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی مهسا سجادیان، محسن دانش مسگران، علیرضا وکیلی، حسین جهانی عزیزآبادی (1389)
تأثیر اسانس های گیاهی بر بار اسیدی مایع شکمبه گوسفند در شرایط برون تنی غزاله بهرامی، محسن دانش مسگران، علیرضا وکیلی، اکبر سلیمانی، حسین جهانی عزیزآبادی (1389)
In vitro effect of peppermint (Mentha piperita) essential oil and non-fiber carbohydrates on gas production parameters of alfalfa hay. Mohsen Danesh Mesgaran, Elham Jani, Alireza Vakili, Akbar Soleimani, Hossein Jahani-Azizabadi (2010)
Effect of fennel (Foeniculume vulgare) essential oil on in vitro gas production parameters of alfalfa hay supplemented with sucrose or starch. Mohsen Danesh Mesgaran, Elham Jani, Alireza Vakili, Hossein Jahani-Azizabadi, Akbar Soleimani (2010)
Effect of cumin essential oil on in vitro gas production parameters of alfalfa hay, barley grain and sugar beet pulp. Mahsa Sadjadian, Mohsen Danesh Mesgaran, Alireza Vakili, Hossein Jahani-Azizabadi (2010)
Effect of various Iranian native medicinal herbs or spices on in vitro ruminal disappearance of lucerne hay Hossein Jahani-Azizabadi, Mohsen Danesh Mesgaran, Alireza Vakili, Kamran Rezayazdi, Alireza Heravi Mosavi (2010)
The effect of non-fibre carbohydrates supplementation on methanogenesis bacteria and protozoa populations in rumen fluid as determined by real-time polymerase chain reaction Alireza Vakili, Mohsen Danesh Mesgaran, Hossein Jahani-Azizabadi, Shahrokh Ghovvati, elham Milani, Farkhondeh Rezaii (2010)
Effect of rumen acid load on in vitro ruminal total bacteria and Fibrobacter succinogenes populations determined by real-time PCR. Sadjad danesh mesgaran, Alireza Heravi Mosavi, Javad Arshami, Alireza Vakili, Shahrokh Ghovvati, Hossein Jahani-Azizabadi (2010)
Nitrogen fractionations, in situ ruminal degradation and post-ruminal crude protein disappearance of overheat and overheat-xylose processed guar meal Hossein Jahani-Azizabadi, Mohsen Danesh Mesgaran, Alireza Vakili, Moosa Vatandoost, Mohsen Mojtahedi, Ali Hojatpanah, Einollah Abdi Ghezeljeh (2010)
Effect of peppermint (Mentha piperita) essential oil on in vitro gas production parameters of lucerne hay and cottonseed hulls Elham Jani, Mohsen Danesh Mesgaran, Alireza Vakili, Akbar Soleimani, Hossein Jahani-Azizabadi (2010)
Screening the activity of medicinal plants or spices on in vitro ruminal methane production Hossein Jahani-Azizabadi, Mohsen Danesh Mesgaran, Alireza Vakili, Alireza Heravi Mosavi (2009)
مقایسه تغییرات وزن گوسفند بلوچی در چرای مراتع استپی جنوب خراسان- مطالعه موردی گناباد غلامرضا قادری، محسن دانش مسگران، حسین جهانی عزیزآبادی، حسن احمد نژاد (1387)
سخنرانی
پایان نامه
اثر کود نیتروژن بر عملکرد و کیفیت علوفه و دانه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) در دشت دهگلان فرشید محمودی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، حسین جهانی عزیزآبادی (1400)
اثر سطوح مختلف کود مرغی پلیت شده و کود شیمیایی بر کیفیت علوفه و عملکرد دانه ذرت سارا دارابی، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، حسین جهانی عزیزآبادی (1399)
تأثیر آمیختهگری بزهای بومی قزوین با نژاد سانن بر عملکرد صفات اقتصادی محمد حسین هادی تواتری، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، حسین جهانی عزیزآبادی (1399)
بررسی اثر تاریخ کشت و قارچ مایکوریزا بر عملکرد وکیفیت ذرت علوفهای ) Zea mays L. ) شوبو اکبری، غلامرضا حیدری، حسین جهانی عزیزآبادی (1398)
اثر نسبت اسیدهای چرب امگا 6: امگا 3 بر پارامترهای تولیدمثلی بزهای شیرده عدنان عداک، حسین جهانی عزیزآبادی، عباس فرشاد (1398)
اثر نوع منبع کربوهیدراتی بر عملکرد گاوهای شیرده تغذیه شده با جیره حاوی اوره آهسته رهش مسلم زمانی دادانه، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1398)
غربال تعدادی عصاره و اسانس گیاهی با هدف بهبود عملکرد و کیفیت تولید گاوهای شیرده وریا ناصری، حسین جهانی عزیزآبادی، فرخ کفیل زاده (1396)
اثرات اسانس دارچین، بر پارامترهای تخمیر شکمبه ای و عملکرد در بره های نر پرواری بهمن تالیجاری، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1393)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
بررسی اثر روشهای نوین فراوری بر ارزش غذایی فول فت سویا و کنجاله سویا حسین جهانی عزیزآبادی، شباب رسولی، عثمان عزیزی (1401)
بررسی اثر سن بیوتیک نوتری پرو بر عملکرد، ایمنی وسلامت گوساله های شیرخوار حسین جهانی عزیزآبادی، رضا قادری، عثمان عزیزی (1401)
اثر نوع منبع کربوهیدراتی بر عملکرد گاوهای شیرده تغذیه شده با جیره حاوی اوره آهسته رهش حسین جهانی عزیزآبادی، مسلم زمانی دادانه، عثمان عزیزی (1399)

علایق پژوهشی

 • تاثیر نسبت های مختلف اسیدهای چرب امگا-3: امگا-6 بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی نشخوار کنندگان
 • استفاده از تزکیبات طبیعی برای کاهش واکنش های التهابی در دوره انتقال
 • استفاده از اسانس و عصارهای گیاهی در تغذیه نشخوارکنندگان
 • تاثیر عوامل مختلف بر تغییرات جمعیت میکروبی شکمبه
 • کاربرد افزودنیهای خوراکی در تغذیه نشخوار کنندگان
 • تغذیه گاو های شیری
بیشتر

دانشجویان

 • زانیار دانشور
  نام: زانیار دانشور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
  پایان نامه: اثرات نسبت های مختلف اسیدهای چرب امگا-6:امگا- 3 جیره دوره انتقال بر متابولیت های شیمیایی خون و عملکرد بزهای شیرده آمیخته سانن×قزوینی
 • میلاد محمدی
  نام: میلاد محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
  پایان نامه: اثرات افزودن دی سدیم فومارات، مخمر ساکارومایسس سرویسیه و ویتامین ب-12 بر تخمیر شکمبه ای و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین
 • حمید ولیدی
  نام: حمید ولیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
  پایان نامه: اثر نسبت های مختلف کربوهیدرات های غیر الیافی: پروتئین قابل تجزیه در شکمبه و نوع منبع کربوهیدرات بر خصوصیات تخمیر شکمبه ای و عمل کرد گاوهای شیرده هلشتاین
 • شعیب ویسی
  نام: شعیب ویسی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
  پایان نامه: بررسی اثر عصاره میکرونیزه شده پرتقال و میوه های تابستانی بر مصرف خوراک، عملکرد و پارامترهای ایمنی و بیوشیمیایی خون گوساله های شیر خوار هلشتاین
 • صمد مزارعی
  نام: صمد مزارعی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: تغذیه نشخوارکنندگان
  رساله:
 • رضوان ساعدی
  نام: رضوان ساعدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم دامی- تغذیه نشخوارکنندگان
  پایان نامه:
 • مسلم زمانی دادانه
  نام: مسلم زمانی دادانه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم دامی- تغذیه نشخوارکنندگان
  پایان نامه:
 • وریا ناصری
  نام: وریا ناصری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: علوم دامی- تغذیه نشخوارکنندگان
  رساله:
 • سمیه خدامرادی
  نام: سمیه خدامرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم دامی- تغذیه نشخوارکنندگان
  پایان نامه:
 • هیوا براز
  نام: هیوا براز
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: علوم دامی- تغذیه نشخوارکنندگان
  رساله:
بیشتر

گالری تصاویر

حسین جهانی عزیزآبادی