1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر افزودن یک مخلوط اسانسی بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیرده هلشتاین
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
اسانس، متابولیسم، قابلیت هضم، گاو شیرده
سال 1394
پژوهشگران محسن فرامرزی ، عثمان عزیزی ، حسین جهانی عزیزآبادی

چکیده

هدف از انجام این آزمایش بررسی تاثیر افزودن یک مخلوط اسانسی (50% آویشن، 30% دارچین و 20% میخک) بر متابولیسم نیتروژن و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در گاوهای شیرده هلشتاین بود. به این منظور از 6 راس گاو شیرده نژاد هلشتاین با متوسط روزهای شیردهی(20±85) که به طور تصادفی در قالب طرح تکرار در زمان، شامل 3 تیمار که هر تیمار شامل 2 تکرار و 2 دوره (هر دوره 24 روز) بود استفاده شد. تیمار ها آزمایشی شامل سطح صفر اسانس(به عنوان شاهد) و سطوح 1 و 2 میلی لیتر مخلوط اسانسی به ازای هر راس در روز بود. دام ها با جیره حاوی 40 درصد علوفه (سیلاژ ذرت17 درصد و یونجه23 درصد) و 60 درصد کنسانتره تغذیه شدند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که افزودن 1 و 2 میلی لیتر از مخلوط اسانسی به جیره غذایی گاوهای شیرده تأثیر معنی داری بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی نداشت و همچنین تیمار های آزمایشی اثر معنی داری بر غلظت نیتروژن پپتیدهای بلند زنجیر (L-Pep ) و نیتروژن اسیدآمینه ای و پپتیدهای کوتاه زنجیر(AA+S-Pep ) نداشتند. غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه در 4 ساعت پس از مصرف خوراک در گاوهای تغذیه شده با جیره حاوی 2 میلی لیتر از مخلوط اسانسی افزایش یافت (05/0 (P< که احتمالا به دلیل افزایش در فعالیت دآمیناسیون میکرواورگانیسم های شکمبه می باشد.