1403/01/31
عثمان عزیزی

عثمان عزیزی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16400976500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی مهندسی کشاورزی- دامپروری ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1367 - 1371)
  عنوان پایان‌نامه: ویتامین E در تغذیه دام
 • دکترای تخصصی تغذیه نشخوار کنندگان ، دانشگاه هومبولت برلین ، آلمان (1382 - 1386)
  عنوان رساله: رابطه بین رفتارهای تغذیه ای، مصرف خوراک و اختلالا متابولیکی در گاوهای شیرده در اوایل شیردهی
 • کارشناسی ارشد تغذیه دام ، دانشگاه تهران ، ایران (1371 - 1375)
  عنوان رساله: ترکیبات شیمیایی و انرژی خام منابع خوراک دام استان کردستان
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
(.Effects of replacement of corn with potato (Solanum tuberosum L tuber meal in broiler chicken diets Samira Adami, Amirali Sadeghi, Ahmad Karimi, osman Azizi, Mahmood Habibian (2017)
بافرها و اهمیت استفاده آنها در جیره نشخوارکنندگان آرمان رستمی، عثمان عزیزی، کیوان سبحانی (1395)
Apple peel waste as a natural antioxidant for heat-stressed broiler chickens Zahra Haidari safar, Amirali Sadeghi, Ahmad Karimi, osman Azizi (2016)
ارزیابی چند شکلی ژن پرو لاکتین در گاوهای هلشتاین آمیخته و ارتباط آن با صفات شیر در گاوهای هلّشتاین معصومه نظری، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، عثمان عزیزی، زانا کریمی کردستانی (1391)
Feeding behaviour of high-yielding dairy cows during early lactation O. Kaufmann, osman Azizi, L. Hasselmann (2007)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
اثرات افزودن مکمل سدیم بوتیرات بر عملکرد بزهای شیرده مهابادی در دوره انتقال پرستو عزیزی، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1402)
اثر فراوری اسیدی بر فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک پوسته خارجی برنج شعیب ویسی، حسین جهانی عزیزآبادی، عثمان عزیزی، هیوا براز (1398)
اثر نسبتهای مختلف اسیدهای چرب امگا-6 : امگا- 3 جیره بر ترکیب و تولید شیر بزهای تازه زا زانیار دانشور، حسین جهانی عزیزآبادی، عثمان عزیزی (1397)
اثرات افزودن دیسدیم فومارات، ویتامین E و B12 بر پارامترهای تولید گاز در شرایط برونتن میلاد محمدی سمان، حسین جهانی عزیزآبادی، عثمان عزیزی (1397)
اثرات روشهای مختلف فرآوری بر فراسنجههای تجزیه پذیری پوسته خارجی برنج شعیب ویسی، حسین جهانی عزیزآبادی، هیوا براز، عثمان عزیزی (1397)
اثرات دی سدیم فومارات و اسانس آویشن بر ماده خشک مصرفی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین هیوا براز، حسین جهانی عزیزآبادی، عثمان عزیزی، آرمان رستمی، سمیه خدامرادی (1395)
تاثیر افزودن یک مخلوط اسانسی بر متابولیت های شیمیایی خون در گاوهای شیرده هلشتاین محسن فرامرزی، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1394)
اثر روشهای عمل آوری دانه کتان بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ایی سامان لشکری، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1394)
اثرات اسانس دارچین بر پارامترهای تخمیری شکمبهای برههای نر پرواری بهمن تالی جاری، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1393)
بررسی اثرات افزودن اسانس دارچین به جیره غذایی بر عملکرد بره های نر پرواری بهمن تالیجاری، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1393)
اثرات تغذیه ای میوه بلوط بر مورفولوژی شکمبه بز مرخز ئه سرین صلواتی، عثمان عزیزی، اسعد وزیری (1392)
ارزیابی سیلاژ بستر جوجه های گوشتی بر فراسنجه های خونی بزغاله مرخز عبدالرحمان امینی، عثمان عزیزی، فرهنگ فاتحی (1391)
اثر سطوح مختلف گوگرد آلی و معدنی بر کمیت و کیفیت الیاف موهر در بزمرخز صادق شادمان، عثمان عزیزی، امیرعلی صادقی (1391)
ارزیابی سیلاژ بستر جوجه های گوشتی بر عملکرد پرواری بزغاله مرخز عبدالرحمان امینی، عثمان عزیزی، فرهنگ فاتحی (1391)
ارزیابی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با صفات شیر در گاوهای هلشتاین معصومه نظری، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، عثمان عزیزی، زانا کریمی کردستانی (1391)
اثر تفاله سیب عمل آوری شده به همراه آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی زهرا صفری، امیرعلی صادقی، احمد کریمی، عثمان عزیزی (1391)
ارزیابی پلی مو رَفیسم ژن پرولاکتین و ارتباط آن با تولید شیر در گاوهای هلشتاین آمیخته معصومه نظری، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، عثمان عزیزی، ابراهیم میرزا محمدی (1391)
ارزیابی پلی مورفیسم ژن لیپتین و ارتباط آن با تولید شیر در گاوهای هلشتاین معصومه نظری، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، عثمان عزیزی، ابراهیم میرزا محمدی (1391)
ارزیابی اثرات جایگزینی میوه بلوط با دانه جو بر عملکرد و پرامترهای خونی در بزغاله مرخز عیسی فروتن، عثمان عزیزی، امیرعلی صادقی، فرهنگ فاتحی (1390)
اثر سطوح مختلف گوگرد آلی و معدنی بر کمیت و کیفیت الیاف موهر در بزمرخز صادق شادمان، عثمان عزیزی، امیرعلی صادقی، عیسی فروتن، شهرام کریمی (1390)
Effect of replacement of barley grain with oak acorn (Querqus persica) on Markhoz kids’ performance. Eisa Foroutan, osman Azizi, Amirali Sadeghi, farhang Fatehi, Shahram Karimi (2010)
اثر جیره حاوی روغن ماهی و ال-کارنیتین بر ویژه گی های منی بزهای مرخز لیلی محبوب، عباس فرشاد، امیرعلی صادقی، عثمان عزیزی (1389)
پایان نامه
اثر نوع منبع کربوهیدراتی بر عملکرد گاوهای شیرده تغذیه شده با جیره حاوی اوره آهسته رهش مسلم زمانی دادانه، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1398)
اثرات اسانس دارچین، بر پارامترهای تخمیر شکمبه ای و عملکرد در بره های نر پرواری بهمن تالیجاری، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1393)
اثرات سطوح مختلف میوه بلوط بر عملکرد پرواری بزغاله های مرخز عیسی فروتن، عثمان عزیزی، امیرعلی صادقی (1390)
اثر سطوح مختلف گوگرد آلی و معدنی بر کمیت و کیفیت الیاف موهر در بزمرخز صادق شادمان، عثمان عزیزی، امیرعلی صادقی (1390)
استفاده از تفاله سیب عمل آوری شده به همراه انزیم در جیره رشد و پایانی جوجه های گوشتی زهرا حیدری صفر، احمد کریمی، امیرعلی صادقی، عثمان عزیزی (1390)
مقایسه روشهای مختلف استفاده از آنیس، رزماری و مرزه کوهی در جیره جوجه های گوشتی ماریا شیخ احمدی، احمد کریمی، امیرعلی صادقی، اسعد وزیری، عثمان عزیزی (1390)
اثر جایگزینی ذرت با پودر سیب زمینی بر عملکرد جوجه های گوشتی سمیرا آدمی، احمد کریمی، امیرعلی صادقی، عثمان عزیزی (1390)
اثر سطوح مختلف گوگرد آلی و معدنی بر کمیت و کیفیت الیاف موهر در بزمرخز صادق شادمان، عثمان عزیزی، امیرعلی صادقی (1390)
اثرات روغن ماهی، ال-کارنیتین و ویتامین E بر روی خصوصیات انجماد منی بزهای مرخز پروین میهن پرست، عباس فرشاد، عثمان عزیزی، امیرعلی صادقی (1389)
اثرات جیره حاوی روغن ماهی و ال-کارنیتین بر کیفیت منی بزهای مرخز قبل و پس از انجماد لیلی محبوب، امیرعلی صادقی، عباس فرشاد، عثمان عزیزی (1389)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
بررسی اثر روشهای نوین فراوری بر ارزش غذایی فول فت سویا و کنجاله سویا حسین جهانی عزیزآبادی، شباب رسولی، عثمان عزیزی (1401)
بررسی اثر سن بیوتیک نوتری پرو بر عملکرد، ایمنی وسلامت گوساله های شیرخوار حسین جهانی عزیزآبادی، رضا قادری، عثمان عزیزی (1401)
اثر نوع منبع کربوهیدراتی بر عملکرد گاوهای شیرده تغذیه شده با جیره حاوی اوره آهسته رهش حسین جهانی عزیزآبادی، مسلم زمانی دادانه، عثمان عزیزی (1399)

سوابق اجرایی

 • رییس مرکز امور دانشجویان استان کردستان (1400 - 1400)
 • دبیر شورای معاونین دانشجویی دانشگاههای منطقه پنج کشور (1394 - 1400)
 • معاون دانشجویی دانشگاه (1394 - 1400)
 • مدیر کل آموزش دانشگاه (1380 - 1382)
 • معاون دوره شبانه دانشگاه (1378 - 1380)
 • مدیر گروه علوم دامی (1391 - 1393)
 • معاون پژوهشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی (1387 - 1391)
 • مدیر مجتمع آموزشی - تحقیقاتی دانشکده کشاورزی (1387 - 1389)
بیشتر