1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات اسانس آویشن و دی سدیم فومارات بر خصوصیات تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی و قابلیت هضم ظاهری، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
دی سدیم فومارات، جمعیت میکروبی، تخمیر شکمبه ای، نسبت اسیدهای چرب گلوگوژنیک به غیر گلوکوژنیک
سال 1395
پژوهشگران هیوا براز(دانشجو)، حسین جهانی عزیزآبادی(استاد راهنما)، عثمان عزیزی(استاد راهنما)

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر استفاده ی انفرادی و همزمان اسانس آویشن و دی سدیم فومارات بر خصوصیات تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی (آزمایش اول و دوم) و عملکرد و متابولیت های شیمیایی خون گاوهای شیرده (آزمایش سوم) بود. آزمایش اول به منظور انتخاب بهترین سطح اسانس آویشن (100، 200، 300 یا 400 میکرولیتر در لیتر محیط کشت) و دی سدیم فومارات (8، 10 یا 12 میلی مولار) بر خصوصیات تخمیر شکمبه ای جیره ای حاوی 50:50 علوفه به کنسانتره در شرایط برون تنی طراحی شد. نتایج این بخش نشان داد که 100 میکرولیتر اسانس آویشن موجب کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی، کل اسید های چرب فرار و افزایش ضریب تفکیک نسبت به تیمار شاهد شد (05/0>P). افزودن 10 میلی مولار دی سدیم فومارات، ضریب تفکیک و نسبت مولی پروپیونات را افزایش و نسبت استات به پروپیونات و تولید متان (13 تا 15 درصد) را کاهش داد (05/0>P). در بخش دوم آزمایش اول اثرات استفاده همزمان از 10 میلی مولار دی سدیم فومارات و 100، 200، 300 و 400 میکرولیتر (در لیتر) اسانس آویشن بر پارامتر های تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی مورد بررسی قرار گرفت. استفاده ی همزمان دی سدیم فومارات و اسانس آویشن موجب کاهش بیشتری در متان تولیدی (14 تا 20 درصد) و نسبت استات به پروپیونات شد (05/0>P). در آزمایش دوم بررسی اثرات سطح منتخب اسانس آویشن (125 میکرولیتر در لیتر)، دی سدیم فومارات (10 میلی-مولار) و استفاده ی همزمان آنها بر خصوصیات تخمیر شکمبه ای و جمعیت میکروبی در سیستم کشت پیوسته ی دو جریانه نشان داد که استفاده ی همزمان اسانس آویشن و دی سدیم فومارات موجب افزایش نسبت مولی پروپیونات و بازدهی سنتز پروتئین میکروبی و کاهش نسبت استات به پروپیونات شد (05/0>P). همچنین اسانس آویشن موجب کاهش غلظت کل اسید های چرب فرار و افزایش غلظت نیتروژن پپتید های کوتاه زنجیر و اسید آمینه ای نسبت به گروه شاهد شد (05/0>P). در آزمایش سوم افزودن اسانس آویشن (9 میلی لیتر در روز)، دی سدیم فومارات (160 گرم در روز) و استفاده ی همزمان آنها تاثیر معنی داری بر ماده ی خشک مصرفی، تولید و ترکیب شیر، جمعیت میکروبی و فعالیت جویدن نداشت. اسانس آویشن سبب کاهش قابلیت هضم ظاهری ماده آلی و غلظت نیتروژن اوره ای خون و افزایش غلظت نیتروژن پپتید های کوتاه زنجیر و اسیدآمینه ای نسبت به گروه شاهد شد (05/0>P). دی سدیم فومارات موج