1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات لیزوفسفولیپید بر عملکرد تولیدی و غلظت اسیدهای چرب شیر گاوهای اوایل دوره شیردهی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
لیزوفسفولیپید، اوایل شیردهی، ماده خشک مصرفی
سال 1402
پژوهشگران فرشید میرزایی ، حسین جهانی عزیزآبادی ، عثمان عزیزی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثرات لیزوفسفولیپید بر عملکرد گاوهای شیری و شاخص های خونی در اوایل دوره شیردهی بود. بدین منظور، از 18 راس گاو (شکم یک و چند شکم) بعد زایمان (5±30 روز) با میانگین وزن 75±563 کیلوگرم استفاده شد. بعد از زایش، به 2 گروه تقسیم شدند و جیره های آزمایشی شامل گروه 1) جیره پایه و گروه 2) جیره پایه به علاوه 15 گرم در روز محصول تجاری لیزوفسفولیپید را دریافت کردند. نتایج نشان داد که مصرف ماده خشک روزانه و شیر تولیدی (FCM 3.5%) به طور معنی داری درگروه لیزوفسفولیپید افزایش داشت. هچنین بازده مواد مغذی در گروه لیزوفسفولیپید افزایشی بود. درصد پروتئین و لاکتوز شیر در تیمار حاوی لیزوفسفولیپید به طور معنی دار کاهشی بود اما درصد چربی شیر بین تیمارها تفاوتی مشاهده نشد. ترکیب اسیدهای چرب شیر در بین تیمارها تفاوتی وجود نداشت. غلظت آلبومین، پروتئین کل، کلسترول، نیتروژن اوره ای خون، تری گلیسرید، آنزیم های کبدی و شاخص های آنتی اکسیدانی خون در بین گروهها تفاوتی معنی دار مشاهده نشد. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از مکمل لیزوفسفولیپید، می تواند عملکرد گاوهای اوایل دوره شیردهی را بهبود ببخشد.