1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات نژاد و مرحله شیردهی بر ترکیب اسیدهای چرب شیر بزهای بومی کردستان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
شیر بز، ترکیبات شیر، اسیدهای چرب
سال 1394
پژوهشگران هژیر غریبی ، امیر رشیدی ، حسین جهانی عزیزآبادی

چکیده

هدف از این پژوهش برآورد اثرات عوامل ژنتیکی و محیطی بر ترکیبات اسیدهای چرب شیر در بزهای نژاد مرخز و مویی استان کردستان بود. نمونه های موردنیاز از دو نژاد بز مرخز و بز مویی و از سه گله مختلف (دو گله بز مرخز و یک گله بز مویی) و در سه مرحله مختلف شیردهی (اوایل، اواسط و اواخر دوره شیردهی) جمع آوری شد. از هر گله تعداد 15 نمونه به منظور تعیین پروفایل اسیدهای چرب مورد بررسی قرارگرفت. چربی نمونه های شیر در ابتدا استخراج و مشتق سازی شد، سپس به دستگاه GCMASS تزریق و درصد اسیدهای چرب تعیین گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد میزان اسیدهای چرب C4، C10، C18:1 Cis، C18:2، C18:3 و C20 چربی شیر تحت تاثیر نژاد حیوان قرار دارد (05/0P<). مرحله شیردهی بر میزان اسیدهای چرب C10، C12، C18:1 Cis، C18:1 Trans، C18:2، C18:3اثر معنی دار داشت (05/0P<).