1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر کاهش سطح پروتئین جیره و استفاده از اسیدهای آمینه محافظت شده لیزین و متیونین بر تولید شیر و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
اسیدهای آمینه محافظت شده، تولید شیر، گاوشیرده
سال 1396
پژوهشگران آرمان رستمی ، عثمان عزیزی ، حسین جهانی عزیزآبادی ، هیوا براز

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر کاهش سطح پروتئین جیره و استفاده از اسیدهای آمینه محافظت شده لیزین و متیونین بر تولید شیر و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی بود. در این مطالعه از 8 رأس گاو شیرده هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 37±89 روز در قالب طرح تکرار در زمان (دو دوره 21 روزه) استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره پایه فرموله شده برای گاوهای شیرده با 17 درصد پروتئین خام ، 2) جیره فرموله شده برای گاوهای شیرده با 16 درصد پروتئین خام به علاوه 6 گرم در روز لیزین محافظت شده، 3) جیره فرموله شده برای گاوهای شیرده با 16 درصد پروتئین خام همراه با 13 گرم در روز متیونین محافظت شده، 4) جیره فرموله شده برای گاوهای شیرده با 16 درصد پروتئین خام همراه با 6 گرم لیزین و 13 گرم متیونین محافظت شده در روز به ازای هر رأس، بودند. نتایج به دست آمده نشان داد که مصرف ماده خشک و تولید شیر تحت تأثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفتند (05/0P>)، اما قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام در گاوهای دریافت کننده ی اسیدآمینه محافظت شده متیونین نسبت به گروه شاهد به صورت معنی داری کاهش یافت (05/0>P).