1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر نسبتهای مختلف اسیدهای چرب امگا-6 : امگا- 3 جیره بر ترکیب و تولید شیر بزهای تازه زا
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
: امگا 3 ،امگا 6 ،تولید شیر، ترکیب شیر
سال 1397
پژوهشگران زانیار دانشور ، حسین جهانی عزیزآبادی ، عثمان عزیزی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر نسبتهای مختلف اسیدهای چرب امگا-6 و امگا-3 جیره بر ترکیب و تولید شیر بزهای شیرده بود. به این منظور 45 راس بز سانن×قزوینی انتخاب و بزهای هر تیمار در سه پن سه راسی به صورت تصادفی قرار داده شدند و جیرهها با نسبتهای 6:1( به عنوان شاهد(، 5:1 ،5/1:4 ،4:1 و 5/1:3 از اسیدهای چرب امگا-6 :امگا-3 غنی سازی شدند. تیمارها با بخشی از کنسانتره مصرفی روزانه ترکیب و در دو نوبت به خوراک مصرفی اضافه شد. برای بررسی عملکرد بزها، تولیـد و ترکیبـات شـیر در سه روز )19-20-21 بعد از زایش( ثبت گردید. نتایج این مطالعه نشان میدهد که گروه 5/1:3 موجب افزایش معنیدار ماده خشک مصرفی نسبت به گروه شاهد، 4 :1 و 5/1:4 گردید )05/0