1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات عصاره فنولی برگ بلوط و یک مخلوط اسانسی برخصوصیات تخمیر شکمبهای جیره حاوی نسبت 05:05 علوفه به کنسانتره درشرایط برون تنی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
برون تنی- آویشن- تانن متراکم برگ بلوط- توده میکروبی- تولیدگاز
سال 1394
پژوهشگران آزاده دارابی ، عثمان عزیزی ، حسین جهانی عزیزآبادی

چکیده

هدف از این آزمایش بررسی اثر مخلوط اسانسی)حاوی 05 % آویشن، 05 % دارچین و 05 % میخک( و عصاره فنولی برگ بلوط بر ناپدید شدن ماده خشک و پروتئین خام، تولید گاز ، پارتیشنینگ فاکتور و تولید توده میکروبی در شرایط برون تنی در قالب یک طرح کاملا تصادفی شامل 8 تیمار بود. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد)جیره پایه بدون افزودنی(، جیره پایه به علاوه سه سطح مخلوط اسانسی)در 5 و 0% تانن متراکم)برحسب ماده خشک( بودند. مایع شکمبه /0 ، 005 و 055 قسمت در میلیون( و جیره پایه به علاوه 5 ، دوزهای 500 از سه راس گوسفند نر دارای فیستولای شکمبهای با میانگین وزن 00 گیلوگرم، قبل از خوراک صبحگاهی گرفته شده و در شیشههای 500 میلی لیتری حاوی نیم گرم خوراک) 05505 علوفه به کنسانتره(. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افزودن تانن متراکم نسبت به تیمار شاهد سبب کاهش P<0/05) ( میزان ناپدید شدن ماده خشک و پروتئین خام اما افزودن مخلوط اسانسی اثر معنی داری بر ناپدید شدن ماده خشک )به جز سطح 005 قسمت در میلیون مخلوط اسانسی( و پروتئین خام )به جز سطح 500 قسمت در میلیون مخلوط اسانسی( نداشت. افزودن مخلوط اسانسی و تانن متراکم نسبت به تیمار شاهد سبب کاهش P<0/05) ( تولید گاز پس از 02 ساعت کشت شد. اما هیچ یک از تیمارها بر پارتیشنینگ فاکتور و تولید توده میکروبی اثر معنیداری نداشت.