1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر افزودن اسانس گیاه چویل (Ferulago angulate) بر غلظت نیتروژن آمونیاکی و اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه در شرایط برون تنی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
چویل، اسانس، برون تنی، تخمیر شکمبه ای
سال 1393
پژوهشگران عثمان عزیزی ، حسین جهانی عزیزآبادی ، ناصر خاطری

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر افزودن اسانس گیاه چویل (Ferulago angulate ) بر تخمیر شکمبه جیره حاوی 50 درصد یونجه و 50 درصد کنسانتره با استفاده از آزمون تولید گاز بود. تیمارهای آزمایشی شامل مقادیر صفر (شاهد)، 5/0 (T0.5) و 1 (T1) ماکرولیتر اسانس چویل به ازای هر میلی لیتر محیط کشت بود. تیمارهای آزمایشی به شیشه های 125 میلی لیتری که حاوی 50 میلی لیتر مایع شکمبه بافری شده و 5/0 گرم جیره آزمایشی بود اضافه (5n=) شد. سپس شیشه ها به مدت 24 ساعت در حمام آب گرم با دمای 6/38 درجه سانتی گراد کشت داده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اسانس چویل در تمام سطوح نسبت به تیمار شاهد منجر به کاهش (05/0 (P< غلظت نیتروژن آمونیاکی (49/10 و 88/8 در مقایسه با 31/12 میلی گرم بر دسی لیتر، به ترتیب برای تیمار T0.5و T1) شد. نسبت مولی استات به پروپیونات در تیمار T0.5 نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت (05/ 0 (P<اما در تیمار T1 با تیمار شاهد اختلاف معنی داری نداشت. در این مطالعه تولید کل اسیدهای چرب فرار نسبت-های مولی استات، بوتیرات، والرات و ایزووالرات تحت تاثیر تیمار آزمایشی قرار نگرفت.