1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات افزودن اسانس دارچین به جیره غذایی بر عملکرد بره های نر پرواری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
اسانس دارچین - عملکرد- وزن پشم تولیدی- بره های پرواری
سال 1393
پژوهشگران بهمن تالیجاری ، عثمان عزیزی ، حسین جهانی عزیزآبادی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف اسانس دارچین بر عملکرد و وزن پشم تولیدی بره های نر پرواری بود. به این منظور تعداد 20 رأس بره نر با میانگن وزنی 06/4±15/26 در قالب طرح تکرار در زمان با 4 تیمار و 5 تکرار در 3 دوره زمانی یک ماهه ( 7 روز اول تغییر جیره، 15 روز عادت دهی و 7 روز پایانی نمونه گیری) به مدت 90 روز پروار شدند. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه ( 80 درصد کنسانتره و 20 درصد علوفه ) بدون اسانس ( به عنوان شاهد) و جیره پایه به علاوه 5/0 (T0.5)، 1 (T1) و 2 ( T2 ) میلی لیتر اسانس به ازائ هر رأس در هر روز بود. اسانس هر رأس با 100 گرم از کنسانتره مصرفی روزانه، در ظرف جداگانه به خوبی مخلوط و بعد همراه با خوراک دردو وعده در روز به کنسانتره مصرفی اضافه شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از سطوح مختلف اسانس دارچین تأثیر معنی داری بر افزایش وزن روزانه، وزن درانتهای دوره، بازده غذایی، حداکثر ماده خشک مصرفی و وزن پشم تولیدی بره های پرواری نداشت.