1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر نسبت اسیدهای چرب امگا 6: امگا 3 بر پارامترهای تولیدمثلی بزهای شیرده
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پودر چربی، چرخه ی فحلی، هورمون های تولید مثلی، نرخ آبستنی
سال 1398
پژوهشگران عدنان عداک(دانشجو)، عباس فرشاد(استاد راهنما)، حسین جهانی عزیزآبادی(استاد راهنما)

چکیده

در این تحقیق، اثرات نسبت های مختلف پودر چربی امگا-6: امگا-3 بر پارامترهای تولیدمثلی بزهای شیرده سانن×قزوینی مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور از 54 رأس بز آمیخته سانن×قزوینی با میانگین وزنی 6/3±4/32 کیلوگرم و روزهای شیردهی 45 روز، استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل T1: شاهد (پودر چربی پالمیتیکی)، T2:100 درصد پودر چربی امگا-6،T3 : نسبت 5:1 پودر چربی امگا-6: امگا-3، T4: نسبت 4:1 پودر چربی امگا-6: امگا-3، T5: نسبت 3:1 پودر چربی امگا-6: امگا-3، T6: نسبت 2:1 پودر چربی امگا-6: امگا-3، T7: 100 درصد پودر چربی امگا-3، بود. نتایج این مطالعه نشان داد که در روز 5 چرخه ی فحلی غلظت استرادیول سرم در بزهای دریافت کننده تیمار T6 در مقایسه با T5 و گروه شاهد به صورت معنی دار افزایش پیدا کرد. در روزهای 14 و 21 بزهای دریافت کننده ی تیمار T7 نسبت به تیمار T2 غلظت استرادیول سرم بالاتری داشتند (05/0P<). همچنین در فاز فولیکولار (میانگین روزهای 17 و 21 از چرخه ی فحلی) غلظت استرادیول در بزهای دریافت کننده ی تیمار T7 در مقایسه با گروه شاهد، T2،T3 ، T5 و T6 به صورت معنی دار افزایش یافت (05/0P<). نسبت های کاهشی پودر چربی امگا-6 به امگا-3 موجب کاهش خطی غلظت انسولین سرم در روز 17 چرخه فحلی شدند (003/0=P). در فاز فولیکولار غلظت PGF2α بزهای تغذیه شده با تیمار T2 نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی بالاتر بود (05/0P<). نرخ لقاح در بزهای تغذیه شده با تیمار T7 و T4به صورت معنی دار نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی افزایش یافت (05/0P<). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نرخ آبستنی در بزهای تغذیه شده با تیمارT2 نسبت به گروه شاهد،T3 ،T5 و T6 به صورت معنی داری کاهش یافت (05/0P<). همچنین نرخ جذب جنینی در تیمار T2 و T6 به صورت معنی داری بالاتر از سایر تیمارهای آزمایشی بود (05/0P<). وزن تولد بزغاله های ماده متولد شده در بزهای دریافت کننده T2 و T7 نسبت به گروه های T3 و T4 به صورت معنی داری افزایش یافت (05/0P<). به طور کلی نسبت های کاهشی پودر چربی امگا-6 در جیره با کاهش سنتز PGF2α، حفظ جسم زرد، افزایش پروژسترون، کاهش سرویس به ازای آبستنی، افزایش تخمک گذاری، پارامترهای تولید مثلی بزهای شیرده را بهبود داده اند.