1403/01/31

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
اثر مصرف لتروزول بر شاخص های تولیدمثلی خروس های مسن در گله مرغ مادر گوشتی حمیده عادلدوست، امجد فرزین پور، عباس فرشاد، اسعد وزیری، جلال رستم زاده (1401)
Effects of enzymatic and non-enzymatic antioxidants in diluents on cryopreserved bull epididymal sperm Hasan Sakhdary, Abbas Farshad, Jalal Rostamzadeh, Fatemeh Bahri Binabaj, Keyvan Sobhani (2022)
In vitro effect of silver nanoparticle on avian spermatozoa Naser Karashi, Amjad Farzinpour, Asaad Vaziry, Abbas Farshad (2021)
Freezability of Goat Epididymal Sperm using Aloe vera Extract and Trehalose in Diluents Kayvan Zareie, Abbas Farshad, Jalal Rostamzadeh, Golshan Azimi, Farshad Arian (2021)
Evaluation of used Purslane extracts in Tris extenders on cryopreserved goat sperm Golshan Azimi, Abbas Farshad, Amjad Farzinpour, Jalal Rostamzadeh, Mohsaen Sharafi (2020)
Effects of letrozole administration on growth and reproductive performance in Markhoz goat bucklings Ako Rezaei, Asaad Vaziry, Abbas Farshad, Amjad Farzinpour, Jalal Rostamzadeh (2020)
The effects of sericin on cryopreserved sperm cells and subsequent embryo development in mice Mona Ghassemi, Abbas Farshad, Hadi Hajarian, Omid Banafshi, Vahideh Asadollahi, Fardin Fathi (2018)
Anti-apoptotic effects of minocycline on ram epididymal spermatozoa exposed to oxidative stress Zahra Merati, Abbas Farshad, Amjad Farzinpour, Jalal Rostamzadeh, Mohsaen Sharafi (2018)
تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر فعالیت کبد، کلیه و پانکراس در بلدرچین ژاپنی سجاد سلیمانی، امجد فرزین پور، عباس فرشاد، احمد کریمی (1395)
تزریق داخل سیتوپلاسم اسپرم در نشخوارکنندگان کوچک کیوان سبحانی، عباس فرشاد، زهرا مرآتی (1395)
محافظت سرمایی اسپرم در نشخوارکنندگان کوچک زهرا مرآتی، عباس فرشاد، کیوان سبحانی (1395)
پاثرات مکمل نانو ذرات اکسید روی در جیره بر برخی فراسنجه های تولید مثلی در بلدرچین نر سجاد عمو رضایی، امجد فرزین پور، عباس فرشاد، محمد رزم کبیر (1394)
Effects of dietary n − 3 fatty acids and vitamin C on semen characteristics, lipid composition of sperm and blood metabolites in fat-tailed Moghani rams MORTEZA Jafaroghli, Hossein Abdi-Benemar, mohamadjavad Zamiri, Behroz khalili, Abbas Farshad, Abdol Ahad Shadparvar (2014)
Seasonal Changes in Serum Testosterone, LDH Concentration and Semen Characteristics in Markhoz Goats Abbas Farshad, Abeid Yosefi, Aliasghar Moghaddam, Behroz khalili (2012)
The effect of supplementation of cryopreservation diluents with sugars on the post-thawing fertility of ram semen MORTEZA Jafaroghli, Behroz khalili, Abbas Farshad, mohamadjavad Zamiri (2011)
The Effects of Different Concentrations of Glycine and Cysteine on the Freezability of Moghani Ram Spermatozoa Behroz khalili, MORTEZA Jafaroghli, Abbas Farshad, Amir Paresh-Kiavi (2010)
Effects of Butylated Hydroxytoluene on Freezability of Ram Spermatozoa Abbas Farshad, Behroz khalili, MORTEZA Jafaroghli (2010)
Seasonal variation in seminal parameters, testicular size, and plasma testosterone concentration in Iranian Moghani rams mohamadjavad Zamiri, Behroz khalili, MORTEZA Jafaroghli, Abbas Farshad (2010)
Effects of vitamin C on testicular and seminal characteristics of Markhoz goats Parisa FAzeli, mohamadjavad Zamiri, Abbas Farshad, Behroz khalili (2010)
Effects of Sucrose and Trehalose on the Freezability of Markhoz Goat Spermatozoa Behroz khalili, Abbas Farshad, mohamadjavad Zamiri, Amir Rashidi, Parisa FAzeli (2009)
انجماد و ذخیره اسپرم بز عباس فرشاد، کبری سید عقیلی (1387)
The Estrous of the Markhoz goat in Iran Abbas Farshad, Saeid Akhondzadeh, mohamadjavad Zamiri, Amirali Sadeghi (2008)
Effects of dietary fish oil on semen quality of goats Mohamadbagher Dolatpanah, Armin Towhidi, Abbas Farshad, Amir Rashidi, Kamran Rezayazdi (2008)
کنترل تخمک گذاری در گونه های اهلی عباس فرشاد، علیرضا قربانی، سعید آخوندزاده، مریم گلی زاده (1386)
تشخیص آبستنی به روش سنجش هورمونی در گوسفند و بز عباس فرشاد، عباس کوهی خور، سعید آخوندزاده (1386)
اثرات گلیسرول در طی فرایند انجماد روی زنده مانی اسپرم بز پریسا فاضلی، عباس فرشاد، بهروز خلیلی (1386)
فرآیند های فیزیولوژی تولید مثل عباس فرشاد، بهروز خلیلی، پریسا فاضلی (1386)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
توانایی تکنیک کریسپر در حیوانات پریسا نظری، عباس فرشاد (1400)
اثر ذخیره سازی اسپرم جنب بیضهای پس از کشتار در دمای 4 درجه سانتیگراد در گاو و گوسفند سینا نادری، محمد حسین ثوری، گلشن عظیمی، عباس فرشاد (1397)
اثر ترکیبات ارگانیک بر سطح فعالیت کاسپاز در اسپرم اپیدیمی قوچ زهرا مرآتی، عباس فرشاد، امجد فرزین پور، جلال رستم زاده (1397)
تاثیر سطوح مختلف پودر گیاه خرفه بر عملکرد تولیدمثلی بلدرچین مولد مژگان شارخیان رضایی، امجد فرزین پور، عباس فرشاد (1397)
EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF PENTOXIFYLLINE ON GOAT SPERM AFTER FREEZING-THAWING parisa Nazari, Abbas Farshad, Asaad Vaziry, Jalal Rostamzadeh (2018)
اثرات افزودن آنتی اکسیدانهای آنزیمی و غیر آنزیمی بر پارامترهای سلول اسپرم جنب بیضوی منجمد شده گاو حسن سخدری، عباس فرشاد، جلال رستم زاده، فاطمه بحری بینا باج، حسین سوری (1395)
تاثیر اسیدهای آمینه در انجمادپذیری اسپرم قوچ حمیده عادلدوست، عباس فرشاد، زهرا مرآتی (1393)
اثر سرما محافظ های مختلف بر انجماد پذیری اسپرم اپیدیدیمی گوسفند فاطمه زارعی، عباس فرشاد، امجد فرزین پور (1391)
ارزیابی اثرات ال-گلوتامین در دودمای متفاوت بر انجماد پذیری اسپرم بزمرخز یاسر حسینی، عباس فرشاد، امیر رشیدی، اسعد وزیری (1389)
اثرات غلظت های مختلف تری هالوز، سوکروز و رافینوز در رقیق کننده تریس بر انجمادپذیری اسپرماتوزوا قوچ مرتضی جعفراوغلی، بهروز خلیلی، عباس فرشاد، محمدجواد ضمیری، حسین اعزازی، شیوا مفاخری (1389)
اثر جیره حاوی روغن ماهی و ال-کارنیتین بر ویژه گی های منی بزهای مرخز لیلی محبوب، عباس فرشاد، امیرعلی صادقی، عثمان عزیزی (1389)
اثر غلظت های مختلف BHT در رقیق کننده تریس-زرده تخم مرغ-زرده تخم مرغ بر انجماد اسپرم قوچ بهروز خلیلی، مرتضی جعفراوغلی، عباس فرشاد، حسین اعزازی، شیوا مفاخری (1389)
اثر سطوع مختلف زرده تخم مرغ بر انجماد منی بز مرخز عباس فرشاد، کبری سید عقیلی، فردین عمیدی، آرمین توحیدی، عباس کوهی خور (1387)
اثر آلبومین و زرده تخم مرغ بر انجماد اسپرم بز عباس فرشاد، فردین عمیدی، آرمین توحیدی، کبری سید عقیلی، عباس کوهی خور (1387)
اثر کلسترول و زرده تخم مرغ بر انجماد اسپرم بز عباس فرشاد، فردین عمیدی، امیر رشیدی، عباس کوهی خور، کبری سید عقیلی (1387)
Effects of supplemental vitamin on the semen characteristics of Markhoz goats during non-breeding season Armin Towhidi, Abbas Farshad, Mohamadbagher Dolatpanah, Reza Salehi (2009)
ارزابی خصوصیات تولید مثلی بزهای ماده مرخز در فصل جفتگیری عباس فرشاد، سعید آخوندزاده، محمدجواد ضمیری، امیرعلی صادقی (1387)
اثر غلظت های مختلف تری هالوز و سوکروز بر انجماد منی در بزها مرخز بهروز خلیلی، محمدجواد ضمیری، عباس فرشاد، پریسا فاضلی (1387)
اثر غلظت های مختلف تری هالوز و سوکروز بر انجماد منی در بزهای مرخز بهروز خلیلی، محمدجواد ضمیری، عباس فرشاد، امیر رشیدی، پریسا فاضلی (1387)
Peripheral Blood T3, T4 and TSH levels in female Markhoz goats during estrous cycle Mohammad ali Zarei, Abbas Farshad, Saeid Akhondzadeh (2008)
پایان نامه
انجمادپذیری اسپرم جنب بیضه بز با استفاده از عصاره مارچوبه و هل در ترکیب با ترهالوز زهرا منصوری، اسعد وزیری، عباس فرشاد، فرشاد آرین، جلال رستم زاده (1401)
اثرات تولید مثلی پودر گیاه گزنه و خرفه بر بلدرچین مولد در سنین مختلف مژگان شارخیان رضایی، عباس فرشاد، امجد فرزین پور (1401)
اثرات تولید مثلی پودر گیاه گزنه و خرفه بر بلدرچین مولد در سنین مختلف مژگان شارخیان رضایی، عباس فرشاد، امجد فرزین پور، تاماس هاتفولدی (1401)
تاثیر عصارههای خرفه در رقیق کننده بر انجمادپذیری اسپرم بز گلشن عظیمی، امجد فرزین پور، عباس فرشاد، محسن شرفی، جلال رستم زاده (1399)
اثرات لتروزول بر عملکرد رشد و تولید مثلی بز نر مرخز ئاکو رضایی، عباس فرشاد، اسعد وزیری، محسن شرفی، جلال رستم زاده (1398)
بررسی اثر عصارههای آبی و الکلی گیاه گزنه بر پارامترهای کیفی اسپرم خروس سینا نادری، اسعد وزیری، امجد فرزین پور، عباس فرشاد (1398)
اثر ترکیبی عصاره ی گرده و پنیر نخل بر فعالیت تولید مثلی موش نر محمد حسین ثوری، عباس فرشاد، اسعد وزیری (1398)
اثر نسبت اسیدهای چرب امگا 6: امگا 3 بر پارامترهای تولیدمثلی بزهای شیرده عدنان عداک، حسین جهانی عزیزآبادی، عباس فرشاد (1398)
بررسی اثرات آنتی اکسدانی عصاره بره موم بر کیفیت اسپرم جنب بیضه بز نوشین خانی نصرآبادی، عباس فرشاد، جلال رستم زاده (1397)
اثرات مهارکننده آروماتاز در خروس های گله مرغ مادر حمیده عادلدوست، عباس فرشاد، امجد فرزین پور، جلال رستم زاده (1397)
اثرات آنتی آپوپتیک مینوسایکلین بر تنش القایی اسپرم جنب بیضوی قوچ زهرا مرآتی، امجد فرزین پور، عباس فرشاد، محسن شرفی، جلال رستم زاده (1397)
اثرات نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد تولید مثلی در بلدرچین نر سجاد عمو رضایی، امجد فرزین پور، عباس فرشاد، محمد رزم کبیر (1393)
اثرات نانو ذرات اکسید روی بر فعالیت کبد، کلیه و پانکراس در بلدرچین ژاپنی سجاد سلیمانی، عباس فرشاد، امجد فرزین پور، احمد کریمی (1392)
اثرات نانوسیلور بر واکنش اسپرم-غشای پری ویتلین بلدرچین در شرایط آزمایشگاهی ناصر کارشی، اسعد وزیری، امجد فرزین پور، عباس فرشاد (1391)
اثرات ال-گلوتامین و BME در دو دمای متفاوت بر انجماد پذیری اسپرم در بز مرخز یاسر حسینی، عباس فرشاد، اسعد وزیری، امیر رشیدی (1389)
اثرات روغن ماهی، ال-کارنیتین و ویتامین E بر روی خصوصیات انجماد منی بزهای مرخز پروین میهن پرست، عباس فرشاد، عثمان عزیزی، امیرعلی صادقی (1389)
اثرات جیره حاوی روغن ماهی و ال-کارنیتین بر کیفیت منی بزهای مرخز قبل و پس از انجماد لیلی محبوب، امیرعلی صادقی، عباس فرشاد، عثمان عزیزی (1389)
اثر سطوح مختلف سرم گاوی با و بدون زرده تخم مرغ بر انجماد اسپرم بز مرخز کبری سید عقیلی، عباس فرشاد، آرمین توحیدی، فردین عمیدی (1388)
ارزیابی خصوصیات تولید مثلی بزهای ماده مرخز در فصل جفتگیری سعید آخوندزاده، عباس فرشاد، امیرعلی صادقی، محمدجواد ضمیری (1386)
اثر دو سطح ویتامین ث تزریقی بر ویژگی های کمی و کیفی منی بزهای مرخز پریسا فاضلی، عباس فرشاد، محمدجواد ضمیری، محمدعلی زارعی، احمد زارع شحنه (1386)
اثر غلظت های مختلف ساکارز و ترهالوز برروی انجماداسپرم مرخز بهروز خلیلی، عباس فرشاد، محمدجواد ضمیری، محمدعلی زارعی، امیر رشیدی (1386)
اثرات جیره حاوی روغن ماهی و ویتامین E بر خصوصیات اسپرم های بز مرخز محمد باقر دولت پناه، عباس فرشاد، آرمین توحیدی، امیر رشیدی (1386)
طرح پژوهشی خاتمه یافته