1403/03/05

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه تاثیرگذاری اسیدهای چرب آلفا -لینولنیک و لینولئیک، با و بدون ترکیب با قندهای تره هالوز و ساکارز بر روی انجماد پذیری اسپرم بز مرخز
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آلفالینولنیک - لینولئیک - تره هالوز - ساکارز-انجماد اسپرم -بز مرخز
سال 1391
پژوهشگران شاهو محمودی(دانشجو)، امجد فرزین پور(استاد راهنما)، عباس فرشاد(استاد راهنما)

چکیده

تاثیرگذاری اسیدهای چرب آلفا -لینولنیک و لینولئیک، با و بدون ترکیب با قندهای تره هالوز و ساکارز بر روی انجماد پذیری اسپرم بز مرخز مورد مقایسه قرار گرفت