1403/01/27

امجد فرزین پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 14068635500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن:

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Genital stones: Radiological, histopathological, ultrastructural, and molecular analysis in rooster Rozhan Heydari, Sajjad Dastaran, Amjad Farzinpour, Asaad Vaziry, Jalal Rostamzadeh, Keyvan Sobhani (2023)
Replacing conventional iron with cysteine-coated Fe3O4 nanoparticles in soilless culture of strawberry Sharmin Azizkhani, Taimoor javadi, Nasser Ghaderi, Amjad Farzinpour (2023)
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از موارد ورم پستان گاو آرام شریفی، کیوان سبحانی، امجد فرزین پور، اسعد وزیری (1401)
Relative expression of aromatase in the male goat reproductive organs during different seasons Keyvan Sobhani, Asaad Vaziry, Amjad Farzinpour, Jalal Rostamzadeh (2022)
اثر مصرف لتروزول بر شاخص های تولیدمثلی خروس های مسن در گله مرغ مادر گوشتی حمیده عادلدوست، امجد فرزین پور، عباس فرشاد، اسعد وزیری، جلال رستم زاده (1401)
In vitro effect of silver nanoparticle on avian spermatozoa Naser Karashi, Amjad Farzinpour, Asaad Vaziry, Abbas Farshad (2021)
اثر نانو ذرات نقره بر عملکرد تولیدمثلی بلدرچین نر ژاپنی مهدی رنجبری، امجد فرزین پور، اسعد وزیری (1399)
Evaluation of used Purslane extracts in Tris extenders on cryopreserved goat sperm Golshan Azimi, Abbas Farshad, Amjad Farzinpour, Jalal Rostamzadeh, Mohsaen Sharafi (2020)
Effects of letrozole administration on growth and reproductive performance in Markhoz goat bucklings Ako Rezaei, Asaad Vaziry, Abbas Farshad, Amjad Farzinpour, Jalal Rostamzadeh (2020)
Anti-apoptotic effects of minocycline on ram epididymal spermatozoa exposed to oxidative stress Zahra Merati, Abbas Farshad, Amjad Farzinpour, Jalal Rostamzadeh, Mohsaen Sharafi (2018)
Effect of replacing dietary FeSO4 with cysteine-coated Fe3O4 nanoparticles on quails Diman Rahmatolla, Amjad Farzinpour, Asaad Vaziry, Amirali Sadeghi (2017)
تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر فعالیت کبد، کلیه و پانکراس در بلدرچین ژاپنی سجاد سلیمانی، امجد فرزین پور، عباس فرشاد، احمد کریمی (1395)
پاثرات مکمل نانو ذرات اکسید روی در جیره بر برخی فراسنجه های تولید مثلی در بلدرچین نر سجاد عمو رضایی، امجد فرزین پور، عباس فرشاد، محمد رزم کبیر (1394)
کنترل تغذیه ای سندرم آسیت در جوجه های گوشتی کیوان سبحانی، امجد فرزین پور (1394)
مروری بر باروری در پرندگان کیوان سبحانی، امجد فرزین پور (1394)
اثر مس مازاد بر نیاز در جیره بر عملکرد بلدرچینهای ژاپنی تغذیه شده با سطوح مختلف فسفر غیرفیتاتی نگین دلفانی آبباریکی، احمد کریمی، امیرعلی صادقی، امجد فرزین پور (1393)
نانوذرات نقره و اثر آن بر سمیت کبدی ئاکو رضایی، امجد فرزین پور، اسعد وزیری (1393)
کاربرد و سمیت نانوذرات اهن در علوم جانوری دیمن رحمت اله، امجد فرزین پور (1393)
توزیع ، سمیت و کاربرد نانوذرات در علوم دامی دیمن رحمت اله، امجد فرزین پور، اسعد وزیری (1392)
مطالعه اثر القاء آپوپتوز نانو ذرات نقره در کلیه جوجه های گوشتی لقمان اکرادی، اسعد وزیری، امجد فرزین پور (1392)
مروری بر اثرات نانو ذرات در سلول های جانوری ئاکو رضایی، امجد فرزین پور، اسعد وزیری (1392)
Clinico-pathological studies on avian encephalomyelitis in Shiraz, Iran Keramat Asasi, Amjad Farzinpour, Azizolah Khodakaramtafti (2008)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Diagnosis of Female Reproductive Diseases by Extracellular Vesicles: A review Keyvan Sobhani, Aram Sharifi, Amjad Farzinpour (2022)
اثر ترکیبات ارگانیک بر سطح فعالیت کاسپاز در اسپرم اپیدیمی قوچ زهرا مرآتی، عباس فرشاد، امجد فرزین پور، جلال رستم زاده (1397)
تاثیر سطوح مختلف پودر گیاه خرفه بر عملکرد تولیدمثلی بلدرچین مولد مژگان شارخیان رضایی، امجد فرزین پور، عباس فرشاد (1397)
مقایسه فیلوژنتیکی جدایه های بیماری بورس عفونی پرندگان ایران پریسا خالدیان، کیوان سبحانی، امجد فرزین پور، ریبوار عبداللهی (1394)
Roles of aromatase in animal reproduction: A review brief Keyvan Sobhani, Asaad Vaziry, Amjad Farzinpour, Jalal Rostamzadeh (2015)
مقایسه فیلوژنتیکی توالی های ژن آروماتاز ) )CYP19 کیوان سبحانی، اسعد وزیری، امجد فرزین پور، جلال رستم زاده (1394)
اثر مهارکننده آروماتازبر عملکرد و فاکتورهای خونی در جوجه گوشتی اسعد وزیری، ناصر کارشی، امجد فرزین پور، کیوان سبحانی (1394)
اثرات پودر سیر بر عملکرد، اجزای لاشه، فاکتورهای خونی و فلور میکروبی روده بلدرچین ژاپنی زهرا مرآتی، اسعد وزیری، امجد فرزین پور، کیوان سبحانی (1394)
EFFECT OF GARLIC POWDER (ALLIUM SATIVUM) AS FEED ADDITIVES ON THE PERFORMANCE, CARCASS AND EGG QUALITY OF LAYING JAPANESE QUAIL Keyvan Sobhani, Asaad Vaziry, Amjad Farzinpour, Zahra Merati, Nazila Delbina (2015)
اثر نانو ذرات اکسید روی بر پارامترهای کیفی تخم بلدرچین ژاپنی امجد فرزین پور، آمنه ملک محمدی، اسعد وزیری (1393)
اثر نانوذرات اکسید روی بر پارامترهای کیفی تخم بلدرچین ژاپنی امجد فرزین پور، آمنه ملک محمدی، اسعد وزیری (1393)
اثر نانوذرات اکسید روی بر هیستوپاتولوژی اویداکت بلدرچین ژاپنی امجد فرزین پور، آمنه ملک محمدی، اسعد وزیری (1393)
اثرات نانو ذرات اکسید آهن بر برخی اجزای لاشه بلدرچین نر ژاپنی اسماعیل عبدالوند، امجد فرزین پور، اسعد وزیری (1393)
اثرات دی اکسید تیتانیوم و ویتامین E بر فاکتورهای تولیدی در بلدرچین های تخمگذار زینب فیروزی فرد، اردشیر شیخ احمدی، امجد فرزین پور (1393)
مقایسه فیلوژنی توالی برخی جدایههای ویروس برونشیت عفونی پرندگان ایران پریسا خالدیان، بهمن بهرام نژاد، امجد فرزین پور (1393)
مقایسه فیلوژنی توالی برخی جدایه های ویروس برونشیت عفونی پرندگان ایران پریسا خالدیان، بهمن بهرام نژاد، امجد فرزین پور (1393)
اثرات مس مازاد در جیره بر پاسخ بلدرچین های مولد ژاپنی به سطوح متفاوت فسفر غیرفیتاتی نگین دلفانی آبباریکی، احمد کریمی، امیرعلی صادقی، امجد فرزین پور (1393)
اثر نانو ذرات اکسید روی بر هیستوپاتولوژی اویداکت بلدرچین ژاپنی امجد فرزین پور، آمنه ملک محمدی، اسعد وزیری (1392)
The effects of Zinc oxide nanoparticles on some serum parameters in laying Japanese quail Salman Ghaisar, Amjad Farzinpour, Asaad Vaziry, Amir Rashidi, Amene Malekmohammadi (2014)
The effects of zinc oxide nanoparticles on carcass characteristics and some hematological parameters in laying Japanese quail Salman Ghaisar, Amjad Farzinpour, Asaad Vaziry, Amir Rashidi, ABOLFAZL NOJAVAN (2014)
Comparison of morphological characteristics and chemical composition of eggs in several bird species Amjad Farzinpour, Asaad Vaziry, ABOLFAZL NOJAVAN, Amene Malekmohammadi (2014)
Comparison of egg white and perivitelline membrane proteins from different avian species by SDS-PAGE method Amjad Farzinpour, Asaad Vaziry, Jalal Rostamzadeh, ABOLFAZL NOJAVAN (2014)
Effect of dietary zinc oxide nanoparticles on reproductive performance in japanese quail Amene Malekmohammadi, Asaad Vaziry, Amjad Farzinpour, Salman Ghaisar, Fatemeh Hejazy (2014)
The effects of Zinc oxide nanoparticles on laying japanese quail performance Amene Malekmohammadi, Asaad Vaziry, Amjad Farzinpour (2014)
اثر نانوذرات اکسید روی بر واکنش اسپرم - غشای پری وتیلن در بلدرچین ژاپنی آمنه ملک محمدی، امجد فرزین پور، اسعد وزیری، ابوالفضل نوجوان (1392)
اثر نانوذرات اکسید روی بر عملکرد و برخی اندام های داخلی بلدرچین ژاپنی آمنه ملک محمدی، امجد فرزین پور، اسعد وزیری، فاطمه حجازی (1392)
اثر سرما محافظ های مختلف بر انجماد پذیری اسپرم اپیدیدیمی گوسفند فاطمه زارعی، عباس فرشاد، امجد فرزین پور (1391)
بررسی اثر سطوح مختلف نانوذرات نقره بر عملکرد و صفات لاشه در بلدرچین ئاکو رضایی، امجد فرزین پور، اسعد وزیری، فاطمه چوبداریان (1391)
Immunohistochemical localization of aromatase in goat testis and accessory glands Asaad Vaziry, Amjad Farzinpour, Sabah Mohamadi (2012)
موقعیت یابی ایمنوهیستوشیمی آروماتاز در دستگاه تناسلی بز نر صباح محمدی، امجد فرزین پور، اسعد وزیری (1390)
سنگهای تناسلی در خروس امجد فرزین پور، حبیب اله دادرس، محمدجواد ضمیری (1390)
Tropism of the 4/91 (793B) Serotype of Infectious Bronchitis Virus in the Testicular Tissue of Rooster Amjad Farzinpour, Hassan Nili, Arsalan Hossini, Mehdi Vasfimarandi (2010)
Teliospore in animal production Amjad Farzinpour (2002)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کتاب
روش هایی آزمایشگاهی دامپزشکی امجد فرزین پور، کیوان سبحانی (1400)
اطلس رنگی آناتومی پرندگان امجد فرزین پور، صباح محمدی (1397)
پایان نامه
اثرات تولید مثلی پودر گیاه گزنه و خرفه بر بلدرچین مولد در سنین مختلف مژگان شارخیان رضایی، عباس فرشاد، امجد فرزین پور، تاماس هاتفولدی (1401)
اثرات تولید مثلی پودر گیاه گزنه و خرفه بر بلدرچین مولد در سنین مختلف مژگان شارخیان رضایی، عباس فرشاد، امجد فرزین پور (1401)
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به تولید مرغ بدون آنتی‌بیوتیک‌توسط تولیدکنندگان مرغ گوشتی استان سحر محمودی، محمد جلالی، امجد فرزین پور، حمیده ملک سعیدی قصرالدشتی (1401)
مطالعه آزمایشگاهی اثر ترکیبات مختلف کلسیمی بر پارامترهای کیفی اسپرم خروس پرند فرزام، اسعد وزیری، امجد فرزین پور، سینا نادری (1400)
تاثیر عصارههای خرفه در رقیق کننده بر انجمادپذیری اسپرم بز گلشن عظیمی، امجد فرزین پور، عباس فرشاد، محسن شرفی، جلال رستم زاده (1399)
مطالعه بیان ژن اکواپورین 9 در اپیدیدیم خروس های مبتلا به سنگ های اپدیدیمی سیده روژان حیدری، اسعد وزیری، امجد فرزین پور، جلال رستم زاده (1399)
بررسی اثر عصارههای آبی و الکلی گیاه گزنه بر پارامترهای کیفی اسپرم خروس سینا نادری، اسعد وزیری، امجد فرزین پور، عباس فرشاد (1398)
ارزیابی بیان ژن آروماتاز در مجاری خارج بیضه ای خروس های گله مرغ مادر دارای ضایعات اپیدیدیمی سجاد دستاران، اسعد وزیری، امجد فرزین پور، جلال رستم زاده (1398)
اثرات مهارآروماتاز بر استخوان سازی بزهای نر در دوره قبل از بلوغ ادریس گلمرادی، امجد فرزین پور، اسعد وزیری (1398)
اثرات مهارکننده آروماتاز در خروس های گله مرغ مادر حمیده عادلدوست، عباس فرشاد، امجد فرزین پور، جلال رستم زاده (1397)
اثرات آنتی آپوپتیک مینوسایکلین بر تنش القایی اسپرم جنب بیضوی قوچ زهرا مرآتی، امجد فرزین پور، عباس فرشاد، محسن شرفی، جلال رستم زاده (1397)
اثرات چند مهارکننده آروماتاز بر فعالیت تولید مثلی بلدرچین نر عباد شفیعی، اسعد وزیری، امجد فرزین پور (1396)
بررسی اثرات دو مهارکننده آروماتاز بر فعالیت تولید مثلی بلدرچین نر عباد شفیعی، اسعد وزیری، امجد فرزین پور (1396)
بیان موقت پروتئین اسپایک ویروس برونشیت عفونی طیور در گیاه توتون پریسا خالدیان، بهمن بهرام نژاد، امجد فرزین پور (1394)
اثرات مهارکننده آروماتاز در بلدرچین تخم گذار نسار زندی، اسعد وزیری، امجد فرزین پور (1394)
ارزیابی بیان ژن آروماتاز در اندام های تولیدمثلی بز نر کیوان سبحانی، امجد فرزین پور، اسعد وزیری، جلال رستم زاده (1394)
اثرات نانوذرات اکسیدآهن برعملکردتولیددربلدرچین تخمگذار هاوژین محمدی، اسعد وزیری، امجد فرزین پور (1393)
اثرات نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد تولید مثلی در بلدرچین نر سجاد عمو رضایی، امجد فرزین پور، عباس فرشاد، محمد رزم کبیر (1393)
مقایسه پروتئین های غشای پری ویتلین در دو گونه پرنده با روش SDS PAGE ابوالفضل نوجوان، اسعد وزیری، امجد فرزین پور (1393)
اثرات نانوذرات اکسید آهن بر عملکرد تولید مثلی بلدرچین نر ژاپنی اسماعیل عبدالوند، اسعد وزیری، امجد فرزین پور (1393)
اثرات هماتولوژیکی نانوذرات آهن در بلدرچین دیمن رحمت اله، اسعد وزیری، امجد فرزین پور، امیرعلی صادقی (1393)
اثرات نانوذرات اکسید روی بر عملکرد کبد، کلیه و پانکراس بلدرچین تخم گذار ژاپنی سلمان قیصر، اسعد وزیری، امجد فرزین پور، امیر رشیدی (1392)
اثرات نانو ذرات اکسید روی بر فعالیت کبد، کلیه و پانکراس در بلدرچین ژاپنی سجاد سلیمانی، عباس فرشاد، امجد فرزین پور، احمد کریمی (1392)
تعیین بقایای نانو ذرات نقره در برخی از بافت های تولیدمثلی در بلدرچین کمال نیرومند، امجد فرزین پور، اسعد وزیری، محمد رزم کبیر (1392)
اثرات نانو ذرات اکسید روی بر برخی پارامترهای سیستم ایمنی در بلدرچین ژاپنی فاطمه حجازی، امجد فرزین پور، اسعد وزیری، احمد کریمی (1392)
اثر نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد تولید مثلی بلدرچین ژاپنی آمنه ملک محمدی، اسعد وزیری، امجد فرزین پور، امیرعلی صادقی (1392)
اثرات ذرات نانو سیلور بر سیستم تولید مثلی بلدرچین نر مهدی رنجبری، اسعد وزیری، امجد فرزین پور (1392)
اثرات سطوح مختلف نانو ذرات نقره بر برخی پارامترهای سیستم ایمنی در بلدرچین فاطمه چوبداریان، امجد فرزین پور، اسعد وزیری، امیرعلی صادقی (1391)
اثرمس مازاد در جیره بر پاسخ بلدرچین های مادر به سطوح متفاوت فسفر غیرفیتاتی نگین دلفانی آبباریکی، امیرعلی صادقی، احمد کریمی، امجد فرزین پور (1391)
اثرات نانو ذرات نقره بر عملکرد خونی و کبدی-کلیوی در بلدرچین تخم گذار ژاپنی ئاکو رضایی، اسعد وزیری، امجد فرزین پور، علی جلیلی (1391)
اثرات نانوسیلور بر واکنش اسپرم-غشای پری ویتلین بلدرچین در شرایط آزمایشگاهی ناصر کارشی، اسعد وزیری، امجد فرزین پور، عباس فرشاد (1391)
موقعیت یابی ایمنوهیستوشیمی آروماتاز در بافت بیضه بز صباح محمدی، اسعد وزیری، امجد فرزین پور (1390)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
مطالعه سرولوژی بیماری کم خونی عفونی ماکیان در مرغداری های سنندج امجد فرزین پور، گلشن عظیمی، مژگان شارخیان رضایی، محمد طاهر پارسافر، اسعد وزیری (1396)
تاثیر سطوح مختلف پرلیت در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی حسن طالبعلی، امیر رشیدی، احمد کریمی، امجد فرزین پور (1383)