1403/03/04

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر غلظت های مختلف تری هالوز و سوکروز بر انجماد منی در بزهای مرخز
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
بز مرخز ، انجماد منی، تری هالوز، سوکروز
سال 1387
پژوهشگران بهروز خلیلی ، محمدجواد ضمیری ، عباس فرشاد ، امیر رشیدی ، پریسا فاضلی

چکیده

برای ارزیابی اثر تری هالوز و سوکروز بر انجماد منی در بزهای مرخز دو آزمایش انجام شد. در آزمایش اول، اثر غلظت های مختلف تری هالوز (50، 75، 100 میلی اسمولار) و سوکروز (04/0، 06/0 و 08/0 مولار) در رقیق کننده ی پایه و در آزمایش دوم اثر تری هالوز + سوکروز (04/0- 50 و 06/0 – 25) بر ویژگی های اسپرم یخ زده بررسی شد. در آزمایش اول، بهترین نتایج با رقیق کننده دارای 100 میلی اسمولار تری هالوز به دست آمد. تری هالوز در مقایسه ی با سوکروز میزان جنبایی و درصد زنده مانی اسپرم یخ گشایی شده را بیشتر افزایش داد. درآزمایش دوم، رقیق کننده دارای تری هالوز + سوکروز در مقایسه با گروه شاهد و رقیق کننده دارای تری هالوز یا سوکروز میزان جنبایی، جنبایی پیش رونده و درصد زنده مانی اسپرم را افزایش داد (05/0>P).