1403/03/05

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات غلظت های مختلف سریسین بر کیفیت اسپرم به دست آمده از اپیدیدیم موش در دمای 4 درجه سانتیگراد
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
موش-زنده مانی-جنبایی-سریسین
سال 1394
پژوهشگران منا قاسمی ، عباس فرشاد ، فردین فتحی ، هادی حجاریان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثرات استفاده از غلظت های مختلف سریسین بر صفات فیزیولوژک (زنده مانی و تحرک) اسپرم اپیدیدیمی ذخیره شده در 24 ساعت در دمای 4 درجه سانتی گراد بود. به این منظور 5 سر موش نر به روش جابجایی مهره های گردنی کشته و پس از باز کردن قسمت شکمی، اپیدیدیم آنها برداشته و برش داده شدند. اسپرم های آنها خارج و به محیط کشت حاوی (0، 0/25، 0/5 و 0/75 در صد) سریسین انتقال داده شدند. زنده مانی و جنبایی اسپرم در همان ساعت صفر و 24 ساعت پس از ذخیره سازی در دمای 4 درجه سانتی گراد ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که زنده مانی و جنبایی اسپرم تحت تاثیر غلظت های مختلف قرار نگرفتند. اما غلظت های 0/25 و 0/5 در صد سریسین پس از 24 ساعت باعث افزایش زنده مانی و جنبایی اسپرم شدند.