1403/03/05

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی اثرات آلانین و محلول اسید آمینه ای (BME) بر انجماد پذیری اسپرم بز مرخز
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
انجماد، آلانین، محلول اسید، بز مرخز
سال 1390
پژوهشگران محمد حسن افشاری ، عباس فرشاد

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی اثرات آلانین و محلول اسید آمینه (BME) و ترکیب آنها بر فراسنجه های فیزیولوژیکی اسپرم بعد از یخ گشایی در بزهای مرخز استان کردستان بود. اسپرم گیری از 4 بزنر انجام گرفت و پس از ارزیابی اولیه، نمونه های منی با هم مخلوط و به رقیق کننده پایه که حاوی تیمارهای آزمایشی بود اضافه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که اضافه کردن (5%) BME بطور معنی داری جنبایی، جنبایی پیش رونده و زنده مانی اسپرم بز مرخز را نسبت به تیمارهای دیگر بهبود می بخشد. همچنین تیمار آلانین و تیمار آلانین و BME اثر معنی داری بر فراسنجه های فیزیولوژیکی اسپرم بز مرخز نداشتند.