1403/03/04

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه اثرات آنتی آکسیدانی آنتی بیوتیک مینوسایکلین با پروتئین سریسین بر قابلیت انجمادپذیری اسپرم جنب بیضوی قوچ
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
انجماد اسپرم، آنتیاکسیدانت، مینوسایکلین، سریسین
سال 1397
پژوهشگران زهرا مرآتی ، عباس فرشاد ، امجد فرزین پور ، جلال رستم زاده

چکیده

در این پژوهش اثرات آنتی اکسیدانی غلظت های مختلف آنتیبیوتیک مینوسایکلین در رقیقکننده اسپرم قوچ با پروتئین سریسین مقایسه شد. تعداد 10 عدد بیضه قوچ بالغ از کشتارگاه تهیه و اپیدیدیم از بافت بیضه جدا شده و پس از جمعآوری اسپرم اپیدیدیمی اسپرم ها از لحاظ تحرک، تحرک جلوروند و نرخ زنده.مانی بررسی شدند در این آزمایش از رقیقکننده برپایه سیترات – زرده تخم مرغ به همراه 0 گرم سریسین استفاده شد. زندهمانی اسپرم توسط روش ائوزین-نیگروزین، / غلظتهای مختلف مینوسایکلین ) 5 و 10 میلی گرم( و 05 سلامت غشا از طریق تست هاست، سلامت اکروزوم از طریق تست فرمالین سیترات و میزان پراکسیداسیون لیپیدها با تست تیوباربیوتیک مقایسه شد. غلظت های مختلف مینوسایکلین باعث افزایش معنی دار P< 0/ اسید بررسی شد. و میانگین با آزمون توکی در سطح 05 جنبایی، زندهمانی، افزایش سلامت غشا و کاهش پراکسیداسیون لیپیدها و تولید مالوندیآلدهید شد. نتایج نشان دادند که آنتیبیوتیک مینوسایکلین