1403/03/04

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
اثراسیدهای چرب آلفا- لینولنیک و لینولئیک همراه با تره هالوز و سوکروز یا بدون آن ها بر کیفیت اسپرم بز مرخز طی فرآیند های انجماد و یخ گشایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
اسید چرب، قند، انجماد ، بزمرخز ، غشاء اسپرم
سال 1396
مجله علوم دامي (پژوهش و سازندگي سابق)
شناسه DOI
پژوهشگران عباس فرشاد ، امجد فرزین پور ، شاهو محمودی

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر اسیدهای چرب آلفا-لینولنیک و لینولئیک و قندهای تره هالوز و سوکروز بر روی کیفیت اسپرم بز مرخز پس از انجماد و یخ گشایی بود. جمع آوری اسپرم از تعداد چهار راس بز نر مرخز و با استفاده از مهبل مصنوعی انجام گرفت. نمونه های جمع آوری شده پس از ارزیابی اولیه و مخلوط شدن، به 11گروه مساوی تقسیم و به نسبت 1:10 با رقیق کننده پایه تریس حاوی اسید های چرب رقیق شدند. ارزیابی اسپرم های یخ گشایی شده نشان داد که تیمار حاوی آلفا- لینولنیک بصورت معنی دار کیفیت اسپرم ها را بهبود بخشیده است، در صورتیکه تیمار حاوی اسید لینولئیک فقط بر صفت سلامت غشاء و اکروزم تاثیرگزار بوده است. قندهای تره هالوز و ساکارز باعث کاهش معنی دار ویژگی های اسپرم شدند. بعلاوه ترکیب اسید آلفا- لینولنیک و تره هالوز سلامت آکروزوم و سلامت غشاء را به طور معنی داری افزایش داده، و باعث کاهش میزان جنبایی و جنبایی پیشرونده اسپرم شدند. بعلاوه تیمارهای حاوی تمامی آنتی اکسیدانها و رقیق کننده های حاوی اسید لینولئیک و قندها به طور معنی داری باعث کاهش ویژگیهای اسپرم شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن 20 میلی گرم در صد میلی لیتر اسید آلفا- لینولنیک به رقیق کننده برای تمام ویژگی های پس از انجماد اسپرم بز مرخز سودمند بوده و در ترکیب با تره هالوز نتایج بهتری داشت.