1403/03/05

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
® اثرات نسبتهای مختلف پودر چربی پرشیا فت امگا- 6 به امگا- 3 بر بالانس انرژی، تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
تولید شیر، چربی شیر، نسبت امگا- 6: امگا-
سال 1397
پژوهشگران حسین جهانی عزیزآبادی ، عباس فرشاد ، عدنان اداک ، هیوا براز

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر نسبتهای مختلف پودر چربی پرشیا فت امگا- 6 به پودر چربی امگا- 3 بر بالانس انرژی، تولید و ترکیب 1/ 32 ، تولید شیر 2 /3±4/ قزوینی نسل اول با میانگین وزنی 6 × شیر بزهای شیرده بود. به این منظور از تعداد 54 رأس بز آمیخته سانن کیلوگرم و روزهای شیردهی 45 روز، استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره پایه به علاوه پودر چربی با منشاء اسید پالمیتیک نسبت 75:25 امگا- 6: امگا- 3 ،)T4( نسبت 50:50 امگا- 6: امگا- 3 ،)T3( نسبت 25:75 امگا- 6 : امگا- 3 ،)T2( پودر چربی امگا- 6 ،)T1(پودر چربی با نسبت 75:25 امگا- 6: امگا- 3( سبب ( T تیمار 5 ،T و 3 T تولید شرکت پرشیافت بود. نسبت به تیمار 1 )T6( و امگا- 3 )T5(و پودرچربی امگا- 6 تیمار پودر چربی )T ماده خشک مصرفی بزها شد. در مقایسه با پودر چربی پالمیتیکی ) 1 )P<0/ افزایش ) 045 تاثیر معنی داری بر ماده خشک مصرفی نداشت. نسبت های مختلف پودر چربی کلسیمی امگا- 6: امگا- 3 )T6( کلسیمی امگا- 3 پرشیافت در جیره بزهای شیرده تاثیر معنی داری بر تولید شیر، شیر تصحیح شده براساس 4 درصد چربی و شیر تصحیح شده بر اسانس انرژی و ترکیب شیر )به جز درصد چربی شیر( نداشتند. با افزایش نسبت پودر چربی کلسیمی امگا- 3 پرشیافت درصد چربی کاهش یافت. احتمالاً اثرات بلند مدت استفاده از نسبتهای افزایشی پودر چربی امگا- 3 تا سطح 75 )P<0/ شیر بصورت خطی ) 01 درصد کل پودر چربی اضافه شده موجب بهبود بالانس انرژی در بزهای شیرده و افزایش عددی تولید شیر شد.