1403/03/04

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر ترکیبات ارگانیک بر سطح فعالیت کاسپاز در اسپرم اپیدیمی قوچ
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
انجماد اسپرم، استرس اکسیداتیو القایی، ترت بوتیل هیدروپراکسید
سال 1397
پژوهشگران زهرا مرآتی ، عباس فرشاد ، امجد فرزین پور ، جلال رستم زاده

چکیده

DNA هیدروپراکسیدهای آلی مانند ترت بوتیل هیدروپراکسید منجر به ایجاد استرس اکسیداتیو و آسیب به پروتئین، لیپید، کربوهیدرات و می شوند. در این پژوهش اثرات غلظت های مختلف ترکیب ارگانیک ترت بوتیل هیدروپراکسید در )in vivo( غشا در شرایط داخل بدن محیط رقیق کننده بر میزان فعالیت کاسپاز سلول اسپرم قوچ پس از فرایند انجماد و ذوب بررسی شد تعداد 10 عدد بیضه قوچ بالغ از کشتارگاه تهیه و اپیدیدیم از بافت بیضه جدا شده و پس از جمعآوری اسپرم اپیدیدیمی اسپرم ها از لحاظ تحرک، تحرک پیشرونده، نرخ زندهمانی بررسی شدند در این آزمایش از رقیقکننده برپایه سیترات – زرده تخم مرغ به همراه غلظت های مختلف ترت بوتیل هیدروپراکسید ) 10 و 20 میکرولیتر( استفاده شد. زندهمانی اسپرم توسط روش ائوزین-نیگروزین، سلامت غشا از طریق تست هاست، سلامت اکروزوم از طریق تست فرمالین سیترات و میزان کاسپاز فعال شده توسط کیت تجاری بررسی شد. و میانگین با آزمون توکی در مقایسه شد. غلظت های مختلف ترت بوتیل هیدروپراکسید باعث کاهش معنیدار جنبایی، زندهمانی، افزایش سلامت غشا )سطح وو افزایش سطح کاسپاز )مهمترین پروتئین مسیر آپوپتوز( شد. نتایج به طور واضح نشان دهنده توانایی بالقوه ترکیبات ارگانیک در تولید گونه های فعال اکسیژن مازاد و ایجاد شرایط استرس اکسیداتیو القایی در محیط رقیق کننده اسپرم است.