1403/03/04

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر کلسترول و زرده تخم مرغ بر انجماد اسپرم بز
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
انجماد، کلسترول، زرده تخم مرغ، تخریب انجمادی، بز مرخز
سال 1387
پژوهشگران عباس فرشاد ، فردین عمیدی ، امیر رشیدی ، عباس کوهی خور ، کبری سید عقیلی

چکیده

روش های مختلف انجماد موجب آسیب های جبران ناپذیری بر غشا پلاسمایی اسپرم پستانداران می شوند. پژوهش های پیشین حاکی از بهبود انجماد اسپرم پستانداران به کمک افزودن کلسترول بارگذاری شده بر روی سایکلودکسترین (سی ال سی) به غشا پلاسمایی اسپرم می باشد. هدف از این پژوهش بهبود کیفیت تیمار بز مرخز با سطوح مختلف کلسترول بارگذاری شده بر روی سایکلودکسترین (0، 75/0 ، 5/1 ،25/2 و 3 میلی گرم در میلی لیتر به ازای 160×240 اسپرم) در رقیق کننده تریس- سیتریک اسید-گلوکز با و بدون حضور زرده تخم مرغ (همراه با 5% گلیسرول) پس از یخ گشایی بود . جنبایی و جنبایی پیش رونده نمونه ها با کمک سیستم آنالیز اسپرم اندازه گیری شد . همچنین نرخ بازیابی با فرمول ]100× (جنبایی پیش از انجماد / جنبایی پس از انجماد) [ محاسبه گردید. زنده مانی و پاسخ اکروزومی نیز به روش رنگ آمیزی سه مرحله ای اندازه گیری شد . اثر سی ال سی بر متغییر های درصد جنبایی، جنبایی پیش رونده، نرخ بازیابی، اسپرم زنده/آکروزوم سالم، مرده/بدون آکروزوم و مرده/آکروزوم سالم (01/0>p) و درصد اسپرم های زنده/بدون آکروزوم(05/0>P) معنی دار بود. نتایج نشان می دهد 25/2 میلی گرم در میلی لیتر در سی ال سی با6/2 درصد (حجم/حجم) زرده تخم مرغ در رقیق کننده با مقادیر 5/46، 9/25، 52، 3/1، 3.6، 8/40 درصد به ترتیب برای فاکتورهای جنبایی، جنبایی پیش رونده، نرخ بازیابی، اسپرم زنده/ آکروزوم سالم، درصد اسپرم های زنده/آکروزوم سالم، اسپرم های مرده/بدون کلسترول و اسپرم های مرده/ آکروزوم سالم، بهترین نتیجه را در پی داشت. نتایج حاصله نشان داد که انجماد پذیری اسپرم بز مرخز با توجه به استفاده از سی ال سی همراه زرده تخم مرغ به طور معنی داری در مقایسه با عدم حضور زرده تخم مرغ و سی ال سی بهبود یافت. در مجموع این نتایج نشان می دهد که اضافه کردن کلسترول به غشا پلاسمایی اسپرم با استفاده از سی ال سی موجب کاهش تخریب انجمادی اسپرم بز می شود.