1403/03/05

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات آنتی آپوپتیک مینوسایکلین بر تنش القایی اسپرم جنب بیضوی قوچ
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پروتئین کاسپاز، ترت بوتیل هیدروپراکسید، تعداد کپی ژنوم میتوکندریایی، گونه های فعال اکسیژن داخل سلولی
سال 1397
پژوهشگران زهرا مرآتی(دانشجو)، عباس فرشاد(استاد راهنما)، امجد فرزین پور(استاد راهنما)، جلال رستم زاده(استاد مشاور)، محسن شرفی(استاد مشاور)

چکیده

آپوپتوز بعنوان مرگ برنامه ریزی شده فیزیولوژیکی، یکی از علل بسیار مهم مرگ سلولی در فرآیند انجماد و ذوب محسوب می شود. هدف از این آزمایش بررسی اثرات آنتی آپوپتیک مینوسایکلین بر استرس القایی اسپرم جنب بیضوی قوچ و مقایسه این اثرات با بهتربن سطح به دست آمده سریسین در آزمایشات قبل بود. پس از تهیه اسپرم جنب بیضوی و ارزیابی اولیه، نمونه ها با هم مخلوط و در محیط رقیق کننده بر پایه تریس- زرده تخم مرغ در تیمارهای حاوی 5 و 10 میلی گرم مینوسایکلین، 10 و 20 میکرومول ترت بوتیل هیدروپراکسید، 5/0درصد سریسین و تیمار های ترکیبی سطوح مختلف مینوسایکلین و ترت بوتیل هیدروپراکسید رقیق شدند. بعد از قرآیند انجماد و یخ گشایی، زنده مانی، سلامت آکروزوم ، سلامت غشا و جنبایی و پیش روندگی اسپرم ها، پراکسیداسیون لیپیدی غشاء، سلامت DNA ، فعالیت میتوکندری، خصوصیات آپوپتوزیس، میزان کاسپاز فعال شده و سطح گونه های فعال اکسیژن داخل سلولی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نسبت تعدادکپی های DNA میتوکندریایی نسبت به DNA هسته ای نیز در نمونه های اسپرم تازه و منجمد شده مورد ارزیابی قرار گرفت. در تیمارهای حاوی 10 میلی گرم مینوسایکلین تحرک، تحرک پیش رونده و زنده مانی در مقایسه با تیمار های دیگر به طور معنی داری افزایش یافت (05/0P<). در تیمارهای حاوی 5 و 10 میلی گرم مینوسایکلین فعالیت کاسپاز کاهش و نرخ زنده مانی سلولها افزایش یافت. غلظت مالون دی آلدهید در تیمارهای حاوی 10 میلی گرم مینوسایکلین و 5/0 درصد سریسین کاهش معنی داری (05/0P<) داشت. فراگمنتاسیون DNA در تیمارهای حاوی 10 میلی گرم مینوسایکلین+ 10 میکرومول ترت بوتیل، 5 میلی گرم مینوسایکلین+ 10 میکرومول ترت بوتیل و 5 و 10 میلی گرم مینوسایکلین در مقایسه با سایر تیمارها به طور معنی داری (05/0P<)کاهش یافت. همچنین تیمارهای حاوی 5 و 10 میلی گرم مینوسایکلین، 5 میلی گرم مینوسایکلین+ 20 میکرومول ترت بوتیل، 5 میلی گرم مینوسایکلین+ 10میکرومول ترت بوتیل و 10 میلی گرم مینوسایکلین+ 10 میکرومول ترت بوتیل فعالیت میتوکندری را به طور معنی داری (05/0P<) افزایش دادند. درصد سلول های زنده با استفاده از کیت آنکسین در تیمارهای حاوی 5 و 10 میلی گرم مینوسایکلین و سلول های دارای آپوپتوزیس ثانویه در تیمارهای حاوی 10 میکرومول ترت بوتیل و 5 میلی-گرم مینوسایکلین+ 20 میکرومول ترت بوتیل بالاتر بود.کم