1403/03/05

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات ترکیب تیمار حاوی BME و ویتامین E در 5 درجه سانتی گراد در زمان های مختلف بر روی صفات اسپرم اپیدیدیم گوسفند
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
اسپرم قوچ- نگهداری- BME- ویتامین E- آنتی اکسیدان
سال 1393
پژوهشگران بیان محمدی ، عباس فرشاد ، اسعد وزیری

چکیده

آسیب های اکسیداتیو به دلیل تولید رادیکال های آزاد در طی فرآیند انجماد-ذوب یکی از مهمترین دلایل کاهش باروری اسپرم می باشد. رادیکال های آزاد با تخریب و عبور از غشای اسپرم می توانند به اندامک های درونی اسپرم دسترسی پیدا کرده و باعث مرگ اسپرم شوند. بنابراین استفاده از آنتی اکسیدان ها در جهت حذف و پاکسازی رادیکال های آزاد از محیط اطراف اسپرم ضروری به نظر می رسد. ویتامین E به عنوان جزء اولیه سیستم آنتی اکسیدانی اسپرم شناخته می شود و محافظت کننده مهم غشاء بر ضد متابولیت های فعال اکسیژن و پراکسیداسیون لیپید می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ترکیب تیمار حاوی BME و ویتامین E در 5 درجه سانتی گراد در فازهای زمانی مختلف بر روی کیفیت اسپرم قوچ شامل تحرک، زنده مانی، سلامت آکروزوم و سلامت غشای اسپرم اپیدیدیم گوسفند بود. نتایج این تحقیق نشان داد که ترکیب محلول اسید آمینه ای BME و ویتامین E در رقیق-کننده، زنده مانی ، سلامت آکروزوم و سلامت غشاء را به طور معنی داری(58.00 ± 1.91 - 67.44 ± 2.44 - 66.56 ± 0.96 ) نسبت به تیمار شاهد کاهش داد، اما در میزان جنبایی و جنبایی پیش رونده اختلاف معنی داری مشاهده نشد. همچنین میزان ویژگی های حرکتی، زنده مانی و سلامت آکروزوم اسپرم اپیدیدیمی ذخیره شده در دمای 5 درجه در زمان های 3، 6 و 9 ساعت پس از کشتار در مقایسه با ساعت صفر کاهش یافت.