1403/03/05

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات افزودن آنتی اکسیدانهای آنزیمی و غیر آنزیمی بر پارامترهای سلول اسپرم جنب بیضوی منجمد شده گاو
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
انجماد اسپرم، ویتامین c ، کاتالاز - کاسا
سال 1395
پژوهشگران حسن سخدری ، عباس فرشاد ، جلال رستم زاده ، فاطمه بحری بینا باج ، حسین سوری

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات یک آنتیاکسیدان آنزیمی )کاتالاز) و یک آنتی کسیدان غیرآنزیمی (ویتامین C) در قبل انجماد بر پارامترهای اسپرم اپیدیدیمی گاو بعد از انجماد و یخگشایی بود. در این مطالعه پس از اسپرم گیری از16عدد بیضه گاو، مقدار 5 میلی مولار ویتامین C و 100 میکروگرم کاتالاز به صورت جداگانه به رقیق کننده تریس-زرده تخم مرغ افزوده شد. یک تیمار به صورت ترکیبی از هر دو آنتی اکسیدان بود. سپس نمونه ها منجمد و در ازت مایع نگهداری شدند. پس از یخگشایی پارامترهای تحرک و تحرک پیشرونده اسپرم با استفاده از سیستم آنالیز کامپیوتری )کاسا( و پارامترهای زنده مانی، سلامت آکروزوم و سلامت غشای پلاسمایی به ترتیب با رنگ آمیزی ائوزین-نیگروزین، فرمالین سیترات و هیپواسموتیک ارزیابی گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن 5 میلی مولار ویتامین C فقط توانست پارامترهای زنده مانی را در سطح (p<0.004) و سلامت آکروزوم را در سطح (p<0.005) افزایش دهد. در مقابل افزودن 100 میکروگرم کاتالاز به رقیق کننده انجمادی سبب افزایش معنی داری در تحرک ( (P<0.001) و تحرک پیشرونده (P<0.0049) شد. تیمارترکیبی توانست پارامترهای تحرک، تحرک پیشرونده، سلامت غشاء و سلامت آکروزوم را بطور معنی داری(P<0.001) افزایش دهد. نتایج این آزمایش نشان میدهد که استفاده از این آنتی اکسیدانها در رقیق کننده میتواند کیفیت اسپرم گاو را پس از انجماد و یخگشایی بهبود بخشد.