1403/03/05

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
تغییرات هورمون های جنسی و مطالعه هیستوپاتولوژیکی خروس های آخر دوره تولید با استفاده از مهارکننده آروماتاز
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
استرادیول، تستوسترون، لتروزول، خروس آخر دوره
سال 1397
پژوهشگران حمیده عادلدوست ، امجد فرزین پور ، عباس فرشاد ، جلال رستم زاده

چکیده

در این پژوهش اثرات مهارکننده آروماتاز( لتروزول) روی عملکرد تولیدمثلی خروس های آخر دوره تولید برآورد شد. نمونه های خون و بافت از هجده خروس مادر گوشتی در آخر دوره تولید بعد از سه هفته تیماردهی با دو سطح از لتروزول جمع آوری شد. ارزیابی سطوح مختلف هورمون های استرادیول و تستوسترون و همچنین نسبت استرادیول به تستوسترون با استفاده از کیت و روش الایزا انجام شد. داده ها به وسیله نرم افزار SAS ، رویه GLM مورد ارزیابی و میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن مقایسه شدند. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از مهارکننده آروماتاز روی سطوح هورمون های استرادیول، تستوسترون تاثیر معنی داری داشته و باعث افزایش آنها در پرندگان تیمار شده نسبت به گروه کنترل شده است(05/0>P). همچنین مطالعات هیستوپاتولوژیکی نشان از بهبود وضعیت بافت بیضه و اپیدیدیم در گروه های تیماری نسبت به گروه کنترل دارد. بنابراین اینطور می توان استنباط کرد که استفاده از لتروزول بعنوان مهارکننده آروماتاز در اخر دوره تولید بصورت کوتاه مدت می تواند تاثیرات مثبتی در پارامترهای مورد بررسی داشته باشد.