1403/03/05

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره زنجبیل بر فراسنجه های میکروسکوپی و بیوشیمیایی اسپرم گوسفند پس از فرایند انجماد و یخ گشایی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
انجماد اسپرم، آنتی اکسیدان، عصاره زنجبیل
سال 1395
پژوهشگران زهرا مرآتی ، عباس فرشاد

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی نقش آنتی اکسیدانی عصاره زنجبیل بر رقیق کننده اسپرم گوسفند می باشد. پس از جداسازی اپیدیدیم، نمونه های اسپرم اپیدیدیمی با رقیق کننده سیترات زرده تخم مرغ به همراه سطوح مختلف عصاره زنجبیل (0-5-10-15-20 میلی لیتر در دسی لیتر) رقیق شده و پس از طی مراحل سردسازی وانجماد در تانک حاوی ازت مایع ذخیره شدند. پس از یخگشایی، فراسنجه های زنده مانی، یکپارچگی غشای پلاسمایی اسپرم و پراکسیداسیون لیپید به ترتیب توسط رنگ آمیزی ائوزین نیگروزین، تست التهاب هیپواسموتیک و تولید مالون دی آلدهید بررسی شدند. نتایج نشان داد که اثر افزودن 15 میلی لیتر در دسی لیتر عصاره زنجبیل به محیط رقیق کننده باعث افزایش معنی دار زنده مانی و یکپارچگی غشای اسپرم و کاهش میزان تولید مالون دی آلدهید در سطح 05/0 P< می گردید. میزان پراکسداسیون لیپیدها را تیمارهای دارای 15 و 20 میلی لیتر عصاره کاهش در حالی که تیمار دارای 15 میلی لیتر در دسی لیتر عصاره بهترین نتایج را در بر داشت.