1403/03/04

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر سطوح مختلف پودر گیاه خرفه بر عملکرد تولیدی و برخی صفات کیفی تخم بلدرچین مولد
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
بلدرچین ژاپنی، کیفیت تخم، عملکرد تولیدی
سال 1397
پژوهشگران مژگان شارخیان رضایی ، امجد فرزین پور ، عباس فرشاد

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر پودر گیاه خرفه بر عملکرد تولیدی و برخی صفات کیفی تخم بلدرچین ژاپنی مولد بود. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار، 7 تکرار و 4 قطعه بلدرچین ژاپنی در هر تکرار و در سن هشت هفتگی به مدت دو ماه انجام شد. 1 درصد پودر گیاه خرفه بودند. هر روز تخمهای حاصله از هر تیمار جمعآوری، شمارش / 1 و 5 ،0/5 ، تیمارهای آزمایشی شامل سطوح 0 و محاسبه شدند. همچنین هر دو هفته یکبار تخمهای دو روز از هر تکرار جهت بررسی کیفیت تخم )درصد زرده، درصد سفیده، پوسته، ضخامت پوسته، شاخص کیفیت داخلی تخم و رنگ زرده( انتخاب شدند. نتایج نشان داد که تغذیه بلدرچینها با پودر گیاه خرفه در تولید تخم و مقدار خوراک مصرفی شد. این افزایش در تولید تخم و خوراک )p>0/ مقایسه با گروه شاهد باعث افزایش معنیدار ) 05 1 درصد پودر گیاه خرفه بیشتر از سایر گروههای آزمایشی بود. ضریب تبدیل خوراک / مصرفی در گروههای آزمایشی با سطوح 1 و 5 همچنین تغذیه .)p>0/ 1 درصد پودر گیاه خرفه نسبت به گروه شاهد بهبود یافت ) 05 / همچنین در تیمارهای دریافتکننده سطوح 1 و 5 .)p>0/ پودر گیاه خرفه به طور معنیداری صفات کیفی تخم بلدرچین )ضخامت پوسته، رنگ زرده و واحد هاو( را تحت تاثیر قرار داد ) 05 با افزایش سطح گیاه خرفه ضخامت پوسته، رنگ زرده و واحد هاو در درگروههای افزایش پیدا کرد. نتایج این مطالعه نشان داد که تغذیه 1 درصد از پودر گیاه خرفه در جیره تاثیر معنیداری بر عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم بلدرچین ژاپنی مولد دارد.