1403/03/05

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر دو سطح ویتامین ث تزریقی بر ویژگی های کمی و کیفی منی بزهای مرخز
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ویتامین ث، منی ،بز، مرخز
سال 1386
پژوهشگران پریسا فاضلی(دانشجو)، محمدجواد ضمیری(استاد راهنما)، عباس فرشاد(استاد راهنما)، احمد زارع شحنه(استاد مشاور)، محمدعلی زارعی(استاد مشاور)

چکیده

اثر دو سطح ویتامین ث تزریقی بر ویژگی های کمی و کیفی منی بزهای مرخز مطالعه شد