1403/03/05

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر فعالیت کبد، کلیه و پانکراس در بلدرچین ژاپنی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
نانو ذرات اکسید روی، فراسنجههای خونی، متابولیتهای سرم، بلدرچین ژاپن
سال 1395
مجله پژوهشهاي علوم دامي ايران (دانش كشاورزي سابق) - دانشگاه تبريز
شناسه DOI
پژوهشگران سجاد سلیمانی ، امجد فرزین پور ، عباس فرشاد ، احمد کریمی

چکیده

زمینه مطالعاتی: نانو ذرات اکسید روی میتواند در فعالیت کبد، کلیه و پانکراس بلدرچین ژاپنی مفید باشد. هدف: هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثرات سطوح مختلف نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد کبد، کلیه و پانکراس در بلدرچینهای ژاپنی بود. روش کار: برای این منظور تعداد 75 قطعه جوجه یکروزه نر بهطور تصادفی به پنج تیمار آزمایشی با پنج تکرار و هر تکرار شامل سه قطعه بلدرچین اختصاص یافتند. یک جیره استاندارد بر پایه ذرت و کنجاله سویا فرموله گردید. جیره فاقد مکمل روی )کنترل منفی(، جیره حاوی 30 میلیگرم در کیلوگرم جیره فرم معمول اکسیدروی تجاری )کنترل مثبت( ، جیرههای حاوی 10 ، 30 و 90 میلیگرم در کیلوگرم جیره نانو ذرات اکسید روی بودند . نتایج: نتایج نشان داد که غلظت سرمی اسید اوریک بهطور معنیداری در گروه دریافت کننده 90 میلیگرم در کیلوگرم جیره نانو ذرات اکسید روی نسبت به سایر گروههای آزمایشی کاهش یافت ) 05 / 0 > P(. بالاترین و کمترین غلظت کلسترول سرم به ترتیب در گروههای دریافت کننده 30 میلیگرم نانو ذرات اکسید روی و گروه کنترل منفی مشاهده شد ) 05 / 0 > P(. غلظت سرمی آهن در گروه کنترل مثبت بیشترین و در گروه 30 میلیگرم نانو ذرات روی کمترین مقدار را نشان داد ) 05 / 0 > P .) مقدار روی سرم خون در پرندگانی که جیره فاقد مکمل روی را دریافت کرده بودند کمترین و در گروه دریافت کننده 90 میلیگرم نانو ذرات روی بیشترین غلظت را دارا بودند ) 05 / 0 > P(. فعالیت آنزیم آلانینآمینوترانسفراز در تیمار کنترل منفی در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی بهطور معنیداری افزایش یافته بود ) 05 / 0 > P (. بالاترین و پایینترین فعالیت لیپاز سرمی به ترتیب متعلق به گروههای 90 میلیگرم نانو ذرات روی و کنترل مثبت بود ) 05 / 0 > P(. نتایج هماتولوژیکی نشان داد که کاربرد نانو ذرات روی میزان برخی فراسنجههای خونی شامل هماتوکریت ، تعداد سلولهای قرمز خون و حجم متوسط گلبولهای قرمز را افزایش داده است ) 05 / 0 > P(. نتیجهگیری نهایی: نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان داد اولا مکمل روی موجود در جیره نیاز بلدرچین به روی را تامین می نماید. ثانیا، اختلاف معنیداری در اکثر پارامترهای اندازهگیری شده در بین گروه دریافت کننده اکسید روی تجاری با گروه دریافت کننده 10 میلیگرم در کیلوگرم جیره نانو ذرات اکسید روی دیده نشد. این نتایج ایمن بودن 10 میلیگرم در کیلوگ