1403/03/04

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات آنتی اکسیدانی عصاره آلوئه ورا و تره هالوز برکیفیت اسپرم منجمد و یخ گشایی شده جنب بیضه بز
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
انجماد اسپرم، پراکسیداسیون لیپید، تحرک، تخریب DNA
سال 1398
پژوهشگران کیوان زارعی(دانشجو)، عباس فرشاد(استاد راهنما)، جلال رستم زاده(استاد مشاور)

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی اثرات غلظتهای مختلف عصاره اتانولی آلوئه ورا (5، 10، 20و 50 میلیگرم) و تره هالوز (5 درصد در لیتر) در رقیق کننده انجمادی بر صفات مختلف اسپرم منجمد جنب بیضه بز بود. برای انجام این پژوهش تعداد 10 عدد بیضه از کشتارگاه تهیه شد.پس از جدا نمودن دم اپیدیدیم و ایجاد چند برش در بافت آن درون محیط تیرود لاکتات به مدت 15 دقیقه قرار گرفت. نمونه های اسپرم جمع آوری شده از جنب بیضه پس از ارزیابی اولیه با هم مخلوط و به رقیق کننده انجمادی که حاوی تیمارهای آزمایشی بود، اضافه شد. سپس مایع منی رقیق شده از دمای 37 درجه به دمای 5 درجه سانتی گراد رسانده شد. بعد با گاز نیتروژن تیمارها منجمد شده و در دمای 196- درجه نگهداری شدند. سپس نمونه ها در دمای 37 درجه سانتی گراد یخ گشایی شدند. بعد از یخ گشایی، نمونه ها را رنگ آمیزی و با میکروسکوپ ویژگی های اسپرم شامل زنده مانی، سلامت غشاء و سلامت آکروزوم ارزیابی شدند و جنبایی، پیش روندگی اسپرم ها با استفاده از روش CASA مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد، اثر تیمارهای آزمایشی بر پارامتر زنده مانی در اکثر تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد به صورت معنی داری (05/0>P) افزایش یافت و تیمار آزمایشی شاهد + غلظت 20 میلی گرم در لیتر عصاره آلوئه ورا + 5 درصد در لیتر تره هالوز در مقایسه با سایر تیمارها بیشترین درصد زنده مانی را ایجاد نمود (05/0>P). همچنین سلامت غشاء در تمامی تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد به طور قابل توجهی (05/0>P) افزایش یافت؛ به طوریکه کمترین میزان سلامت غشاء در تیمار شاهد ثبت گردید. نتایج نشان می دهد که تیمارهای آزمایشی بر سلامت آکروزوم اثر قابل توجهی نداشته است (05/0P>). در بین تیمارهای آزمایشی تیمار شاهد + غلظت 20 میلی گرم در لیتر عصاره آلوئه ورا + 5 درصد در لیتر تره هالوز بیشترین درصد سلامت آکروزوم را نشان دادند. نتایج بیانگر آن است که بیشترین جنبایی پیشرونده در مقایسه با تیمار شاهد در تیمار آزمایشی شاهد + غلظت 10 میلی گرم در لیتر عصاره آلوئه ورا ایجاد گردید. بررسی نتایج حاصل از اثرات تیمارهای آزمایشی مختلف بر پارامتر محاسباتی LIN بیان کننده اثر معنی دار تیمار های آزمایشی بر اسپرم منجمد شده بز بود (05/0>P). بررسی نتایج حاصل از اثرات تیمارهای آزمایشی مختلف بر پارامتر محاسباتی VSL بیان کننده اثر معنی دار تیمارها بر اسپرم منجمد شده بز بود (05/0>P). نتایج آزمایش بررسی سلامت DNA نشان داد اثر تیمارهای آزمایشی مختلف بر پارامتر فرگمنتاسیون DNA در سلول های اسپرم بز معنی دار بود (05/0>P).