1403/03/04

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه تاثیر گذاری اسیدهای چرب آلفا-لینولنیک و لینولئیک با وبدون ترکیب با قندهای تره هالوز و ساکارز بر روی انجماد پذیری اسپرم بز مرخز
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آلفا-لینولنیک - لینولئیک- تره هالوز - ساکارز -انجماد اسپرم - غشا-بز مرخز
سال 1390
پژوهشگران شاهو محمودی ، امجد فرزین پور ، عباس فرشاد

چکیده

در این تحقیق اثرات اسیدهای چرب آلفا-لینولنیک و لینولئیک با وبدون ترکیب با قندهای تره هالوز و ساکارز بر روی انجماد پذیری اسپرم بز مرخز مورد ارزیابی قرار گرفت