1403/03/05

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر ترکیبی عصاره ی گرده و پنیر نخل بر فعالیت تولید مثلی موش نر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کلمات کلید ی: تحرکات اسپرم، تستوسترون، دی هیدرو اپی آندرسترون، گرده نخل، پنیرنخل
سال 1398
پژوهشگران محمد حسین ثوری(دانشجو)، عباس فرشاد(استاد راهنما)، اسعد وزیری(استاد مشاور)

چکیده

پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی بوده که در خانه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی جهرم درسال 1398 انجام شد و هدف از این آزمایش بررسی اثر عصاره های هیدروالکلی گرده و پنیر نخل بر پارامتر های تولید مثلی موش نر بود. در این آزمایش از تعداد 48 موش نژاد سوری با وزن های بین 30 تا 35 گرم و در دمای 2±20 استفاده شد. موش ها به مدت 12 ساعت در روشنایی و 12 ساعت در تاریکی نگهداری شدند و غذا وآب بدون محدودیت در اختیار آنها قرار گرفت. پروتکل این پژوهش بر اساس قوانین بین المللی در مورد حیوانات آزمایشگاهی در کمیته اخلاق دانشگاه کردستان به تصویب رسید. گروه های این آزمایش شامل: (شاهد) : بدون تزریق دار، (200پنیر) : 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدرو الکلی پنیر نخل، (400پنیر): 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدرو الکلی پنیر نخل، (200گرده): 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی گرده نخل، (400گرده): 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی گرده نخل، (400گرده + 200پنیر): 400 میلی گرم بر وزن بدن عصاره هیدروالکلی گرده نخل + 200 میلی گرم بر وزن بدن عصاره هیدروالکلی پنیر نخل، (200گرده + 400پنیر): 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی گرده نخل + 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی پنیر نخل، (200پنیر + 200گرده): 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی گرده نخل + 200 میلی گرم بر وزن بدن عصاره هیدروالکلی پنیر نخل، (400پنیر +400گرده): 400 میلی گرم بر وزن بدن عصاره هیدروالکلی گرده نخل + 400 میلی گرم بر وزن بدن عصاره هیدرو الکلی پنیر نخل. عصاره های بدست آماده به مدت 35 روز (دوره اسپرماتوژنز) تحت تجویز هر دو عصاره و به صورت ترکیبی به 8 گروه آزمایشی تزریق شد. نتایج این آزمایش نشان داد که گروه آزمایشی که دوز (200پنیر + 200گرده)، (400پنیر + 400گرده) را دریافت کرده اند باعث افزایش غیر معنی داریی زنده مانی، جنبایی، جنبایی پیش رونده نسبت به گروه آزمایشی شاهد شدند و گروه های آزمایشی که دوز های (400گرده + 200پنیر)، (400پنیر) را دریافت کرده اند باعث کاهش معنی داری در زنده مانی، جنبایی، جنیایی پیش رونده شدند (05/0>p). گروه آزمایشی که دوز های (400گرده + 200پنیر)، (200گرده + 400پنیر)، (200پنیر + 200گرده) و (400پنیر + 400گرده) را دریافت کردند باعث افزایش معنی داری در تعداد، حجم اسپرم شدند (05/0>p). گروه های آزمایشی که دوز های (400 میلی گرم بر کیلوگرم گرده) و (200 میلی گرم بر کیلوگرم پنیر+400 میلی گرم بر کیلوگرم گرده) را دریافت کردند باعث افزایش معنی داری هورمون های تستوسترون ودی هیدرواپی آندرسترون شدند (05/0>p). گروه آزمایشی که دوز(میلی گرم بر کیلوگرم 200پنیر + 200 میلی گرم بر کیلوگرم گرده) را دریافت کردند باعث افزایش معنی داری در افزایش طول بیضه شدند (05/0>p).گروه آزمایشی که دوز (400 میلی گرم بر کیلوگرم پنیر + 400 میلی گرم بر کیلوگرم گرده) را دریافت کردند باعث افزایش درصد نسبی بدنی نسبت به گروه آزمایشی شاهد شدند (05/0