1403/03/05

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات مهارکننده آروماتاز در خروس های گله مرغ مادر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
استروژن، ، لتروزول، تستوسترون، خروس مادر گوشتی
سال 1397
پژوهشگران حمیده عادلدوست(دانشجو)، امجد فرزین پور(استاد راهنما)، عباس فرشاد(استاد راهنما)، جلال رستم زاده(استاد مشاور)

چکیده

در این پژوهش اثرات مهارکننده آروماتاز و عصاره گیاهی آفرودیت بر عملکرد تولید مثلی خروس های مرغ مادر گوشتی نژاد راس 308 در دو آزمایش جداگانه و سنین مختلف بررسی شد. آزمایش اول: سی خروس در سن 55 هفتگی بصورت تصادفی در پنج گروه مساوی شامل سطوح و روش تیماردهی مختلف لتروزول(0، 015/0 پیوسته ، 015/0 منقطع( سه روز دریافت و دو روز قطع لتروزول)، 03/0 پیوسته و03/0 منقطع میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن/روز) به مدت سه هفته پیوسته و آزمایش دوم: بیست وچهار خروس در سن چهل و دو هفتگی به صورت تصادفی در چهار گروه مساوی شامل(0، گروه دریافت کننده سطح 03/0 میلی گرم لتروزول، 04/0 میلی لیتر عصاره گیاهی آفرودیت و 03/0 میلی گرم لتروزول+04/0 میلی لیترعصاره گیاهی آفرودیت/ کیلوگرم/ روز) به مدت 14 هفته پیوسته تیماردهی شدند. در پایان هر دو آزمایش فراسنجه های کیفی اسپرم، نرخ نفوذپذیری اسپرم ، باروری و جوجه درآوری، بافت شناسی بیضه و اپیدیدیم و بیان ژن های درگیر در فرایندهای تولیدمثلی بررسی شدند. بر اساس نتایج هردوآزمایش، شاخص گنادی در گروههای تیماری نسبت به گروه شاهد بهبود یافت(05/0>(P. جنبایی و جنبایی پیش رونده، زنده مانی و فعالیت غشای پلاسمایی اسپرم، غلظت منی و نرخ باروری در گروه های تیماری نسبت به شاهد در آزمایش اول به طور معنی داری افزایش یافت(05/0>(P. غلظت مالون دی آلدئید مایع منی در گروه های تیماری در آزمایش اول کاهش معنی داری را نسبت به شاهد نشان داد. در آزمایش دوم درصد اسپرم های نابهنجار و ناکارایی پروتامینی در گروه لتروزول نسبت به سایر گروهها کمتر بود ولی درصد باروی، نرخ جوجه درآوری در گروههای آزمایشی به طور معنی داری کمتر از شاهد بود. غلظت تستوسترون، استروژن و FSH نیز در گروه های تیماری نسبت به شاهد به طور معنی داری در هردو آزمایش افزایش یافت. تعداد سلول های اسپرم داخل بیضه و اپیدیدیم، ضخامت اپیتلیوم و قطر لوله های اسپرم ساز در گروه های تیماری بهبود یافت. بررسی نتایج مربوط به بیان ژن در هردو آزمایش یک روند افزایشی برای سطح ژن PVRL3 و روند کاهشی برای سطوح ژن های Foxj1 و LPR2در گروه تیماری لتروزول در هر دو آزمایش نشان داد که برای ژن LPR2 در گروه عصاره گیاهی آفرودیت آزمایش دوم، افزایش یافت. بر اساس نتایج این پژوهش استفاده از لتروزول و عصاره گیاهی آفرودیت، کیفیت اسپرم، هورمون های جنسی و خصوصیات بافت شنا